Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POŠKOZENÍ SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM DROG

Každá nepříznivá sociální, fyzická, psychická, právní nebo jiná konsekvence užívání drogy.Uživatel mábuď škodlivou zkušenost užití nebo je ovlivněné jednání uživatele. Tento termín je mnohem více upřednostňovaný než „drogový problém,“ který soustřeďuje pozornost na užití nebo neužití drogy a nereflektuje míru škodlivosti určitého druhu drog ani míru osobních problémů uživatelů, případně vyžadující léčbu či jinou intervenci.