HHC, HHC-O, THCP byly dočasně zařazeny mezi návykové látky

, rubrika Novinky

Ministerstvo zdravotnictví v rámci procesu technické notifikace obdrželo souhlas od Evropské komise, která České republice schválila zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek. Zákaz začne platit až bude nařízení zveřejněno ve Sbírce zákonů. - AKTUALIZACE: Zveřejnění se očekává v úterý 5. března.

Dočasné zařazení látek Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a Tetrahydrokanabiforol (THCP) na seznam návykových látek nařízení vlády č. 463/2013 Sb. odsouhlasila vláda 14. února tohoto roku. Nabytí účinnosti nové právní úpravy je staveno dnem následujícím po jejím zveřejnění ve sbírce zákonů a je očekáváno na začátku března 2024. 

Podle sdělení Ministerstva vnitra by k uveřejnění tohoto nařízení ve Sbírce zákonů mělo dojít v úterý 5. března 2024: HHC bude zakázané od středy. Za držení hrozí pokuty, prodej může být trestán i vězením

Sbírka zákonů v elektronické podobě je dostupná na stránkách e-Sbírka.

Informace z legislativního procesu k tomuto nařízení vlády jsou dostupné pod č. OVA 118/24 (č.j. předkladatele MZDR 4105/2024-2/LEG) na portálu oDOK: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSD28GHGPQ/

 

MZ upozorňuje:

  • "Fyzické osoby, které budou přechovávat uvedené látky nebo výrobky s obsahem daných látek v malém množství pro svou potřebu, se počátkem března 2024 budou dopouštět přestupku, za který jim hrozí pokuta do výše 15000,- Kč. V případě, že se bude jednat o množství větší než malé, případně budou předávat uvedené látky a výrobky jiným osobám, může být jejich jednání klasifikováno jako trestný čin."
  • "Výrobci, distributoři, prodejci, případně jiné subjekty, které s uvedenými látkami či výrobky zacházejí, musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovali. A to jak fakticky, tzn. například předmětné látky neskladovali, tak právně, tzn. že nebudou držiteli vlastnických práv k předmětným látkám či výrobkům. V případě, že budou předmětnou činnost vykonávat také po nabytí účinnosti nové právní úpravy vystavují se úkonům trestního řízení s rizikem trestního stíhání."
  • "Z důvodu, aby se předešlo protiprávním jednáním, apeluje Ministerstvo zdravotnictví na veřejnost, aby předmětné látky byly před nabytím účinnosti tohoto nařízení ekologickým způsobem zneškodněny jako nebezpečný odpad."

Plné znění informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví (MZ): https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/hhc-hhc-o-thcp-byly-docasne-zarazeny-mezi-navykove-latky/ 

 

[Zdroj: HHC, HHC-O, THCP byly dočasně zařazeny mezi návykové látky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/hhc-hhc-o-thcp-byly-docasne-zarazeny-mezi-navykove-latky/; 26. 2. 2024; zobrazeno 28. 2. 2024]


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage