Virová hepatitida typu C - významný veřejnozdravotní a epidemiologický problém

, rubrika Blog

Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) se zpracovávají národní strategie eliminace viru hepatitidy C (VHC). Česká republika má strategii eliminace VHC od r. 2019. Platnost dokumentu byla prodloužena do r. 2024.

Virová hepatitida typu C (VHC) představuje významný veřejnozdravotní a epidemiologický problém celosvětově i v České republice. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto stanovila eliminaci viru hepatitidy C do roku 2030 jako významný cíl veřejného zdravotnictví a vyzvala členské státy, aby zpracovaly národní strategii eliminace VHC.

Cílem WHO je zastavit přenos VHC a zajistit každému přístup k prevenci, léčbě a péči. Členské státy mají do roku 2030 redukovat nové infekce o 90 % a úmrtnost na VHC snížit o 65 %. Významnou součástí strategie musí být prevence nákazy mezi injekčními uživateli drog prostřednictvím harm reduction služeb, testování a léčby VHC.

Proto Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila již v r. 2019 (usnesením č. 04/0819 ze dne 21. srpna 2019) dokument Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice: východiska a akční plán na období 2019-2021, a uložila členům Rady spolupracovat na realizaci strategie. Dokument obsahuje soubor cílů a opatření zaměřených na prevenci, vyhledávání, diagnostiku, léčbu a následnou péči v kontextu virové hepatitidy typu C (VHC).

Vzhledem k dlouhodobému charakteru cílů v oblasti eliminace VHC a s ohledem na cíle stanovené WHO do r. 2030, jsou opatření schválená v dokumentu Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice: východiska a akční plán na období 2019-2021 i nadále aktuální. Platnost dokumentu byla proto prodloužena na období 2022-2024. Dokument byl vydán knižně (on-line publikace) pod titulem Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019-2021 s prodlouženou platností na období 2022-2024.

Epidemiologická situace v ČR

Výskyt chronické hepatitidy C v ČR je odhadován asi u 80 tisíc osob, z toho u většiny (cca 60 %) v důsledku injekčního užívání drog. Klinicky závažné následky (cirhóza, selhání jater, hepatocelulární karcinom) se objevují obvykle za 20-30 let od nákazy. Pokud nebudou nemocní včas vyhledáváni a léčení, lze z vývoje injekčního užívání drog v ČR očekávat v následujících dvou dekádách významný dopad epidemie VHC na nemocnost a úmrtnost a zvýšené náklady zdravotnictví.

Při odhadovaném počtu injekčních uživatelů drog (IUD) v ČR 44 tis. (95% CI: 43-45 tis.), séroprevalenci VHC 35 % (95% CI: 32-38 %) a 70% přechodu do chronicity lze v ČR v r. 2017 odhadnout 9,5 tis. až 12 tis. aktivních IUD s chronickou VHC. Další tisíce lze předpokládat mezi bývalými IUD v léčbě závislostí či mimo ni.

Pokrytí injekčních uživatelů drog (IUD) opatřeními harm reduction (výměnné programy jehel a stříkaček, opiátová substituční léčba) je v ČR podle mezinárodních standardů na střední úrovni. Bez aktivního vyhledávání VHC infekce a bezprostřední léčby všech bývalých i aktivních uživatelů drog s chronickou VHC nelze dosáhnout významného snížení výskytu VHC a jejích následků v populaci ČR a dosáhnout cílů stanovených WHO, ke kterým se ČR přihlásila.