Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

, rubrika Blog

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019 zveřejněné v listopadu 2020 uvádí, že mezi dospívajícími klesá míra kouření tabáku, konzumace alkoholu i nelegálních drog, upozorňují však na intenzivní užívání konopných látek, užívání psychoaktivních léků a výskyt nových jevů v oblasti závislostí mezi mládeží.

Do Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) se v r. 2019 zapojilo celkem 35 evropských zemí, včetně 25 států EU. Studie probíhá v pravidelných 4letých intervalech již od roku 1995, šlo tedy v pořadí již o sedmou vlnu sběru dat. Celkem bylo v r. 2019 sesbíráno celkem 99 647 dotazníků 16letých studentů, kteří jsou cílovou skupinou studie ESPAD.

#ESPAD

Dotazník v r. 2019 pokrýval stejně jako v předchozích vlnách oblast tabáku, alkoholu, nelegálních drog, těkavých látek, psychoaktivních léků a nových psychoaktivních drog. Stejně jako v r. 2015 bylo součástí dotazníku také užívání sociálních sítí, hraní digitálních her a hraní hazardních her. Dotazník je v průběhu času aktualizován tak, aby zahrnoval i nová témata. S ohledem na nové trendy v oblasti užívání tabákových výrobků byly do studie poprvé ve všech zemích zařazeny otázky týkající se elektronických cigaret.

Mezi dospívajícími klesá míra konzumace alkoholu i kouření cigaret, ale roste obliba elektronických cigaret

 

Prevalence konzumace alkoholu mezi mládeží zůstává na relativně vysoké úrovni - 79 % studentů někdy v životě pilo alkohol a téměř polovina (47 %) ho pila v posledních 30 dnech (tj. v současnosti). Dlouhodobé trendy ale ukazují postupný pokles míry zkušeností s alkoholem, které jsou nyní na hodnotách nižších než v r. 2003, kdy byly na svém vrcholu (91 % užilo v životě a 63 % v posledních 30 dnech).

Prevalence pití nadměrných dávek alkoholu (tj. pití 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti v posledních 30 dnech alespoň jednou) klesá od r. 2007 (43 %) a v r. 2019 dosáhla historicky nejnižších hodnot (35 %). V čase dochází na evropské úrovni ke snižování rozdílů mezi chlapci a dívkami (36 % chlapců a 34 % dívek). Pokles míry konzumace alkoholu mezi mládeží pravděpodobně souvisí s vyšší regulací v oblasti alkoholové politiky na národních úrovních.

Pozitivní trendy lze sledovat také v případě kouření tabáku u dospívajících, co je rovněž nutno vnímat v kontextu opatření zaváděných v posledních 20 letech v oblasti kontroly tabáku. Mezi roky 1995 a 2019 klesla celoživotní prevalence zkušeností s cigaretami z 68 % na 42 %, míra současného kouření z 33 % na 20 % a míra denního kuřáctví z 20 % na 10 %. Nová data ukazují vysokou míru zkušeností s elektronickými cigaretami (40 % je užilo v životě, 14 % v posledních 30 dnech), přičemž vyšší míru zkušeností uvádějí ve srovnání s příležitostnými nebo denními kuřáky ti, co nikdy v životě nekouřili klasické cigarety. Přestože studie nezkoumala obsah elektronických cigaret, dá se předpokládat, že relativně velká část e-cigaret obsahovala nikotin, což by dohromady s tabákovými výrobky znamenalo opětovný nárůst užívání nikotinových výrobků mezi dospívajícími. Tento fenomén vyžaduje podrobnější sledování, zejména s ohledem na riziko přechodu od elektronických cigaret k tabákovým výrobkům.

Užívání nelegálních drog klesá, ale obavy vzbuzuje intenzivní užívání konopných látek, psychoaktivních léků získávaných na lékařský předpis a užívání nových drog

Poslední vlna studie ukazuje, že 1 z 6 studentů (17 %) má zkušenost s užitím nelegální drogy v životě, existují ale významné rozdíly v rámci Evropy (rozpětí od 4,2 % do 29 %). Celoživotní prevalence zkušeností s nelegálními drogami v Evropě mírně klesá již od r. 2011.

Konopné látky jsou nadále nejčastěji užitou nelegální drogou mezi dospívajícími studenty. V průměru 16 % respondentů užilo konopné látky alespoň jednou v životě (11 % v r. 1995) a 7,1 % je užilo v posledních 30 dnech (4,1 % v r. 1995). Zatímco celoživotní prevalence klesá již od r. 2011, míra užití konopných látek v posledních 30 dnech zůstává od r. 2007 na stabilní úrovni. Do kategorie rizika v souvislosti s užíváním konopí spadají na základě screeningové škály CAST použité ve všech evropských zemích průměrně 4 % populace studentů. Bližší pochopení rizikového užívání konopí pomůže lepšímu nastavení aktivit v oblasti prevence.

Znepokojujícím jevem je užívání psychoaktivních léků bez lékařského předpisu, případně v rozporu s doporučením lékaře. Užití sedativ nebo hypnotik v životě za účelem dostat se do nálady uvedlo 6,6 % studentů a 4 % užila za tímto účelem léky proti bolesti. Nové psychoaktivní látky, označované také jako nové syntetické drogy, užily průměrně 3,4 % studentů, což je mírný pokles oproti 4 % v r. 2015, nicméně vyšší hodnota než u amfetaminu, extáze, kokainu nebo LSD. Téměř všichni, co užili nové psychoaktivní drogy, užili také alkohol, konopné látky a/nebo stimulancia.

Hraní hazardních a digitálních her a trávení času na sociálních sítích vyžaduje zvýšenou pozornost

 

Zpráva upozorňuje na to, že významným faktorem, který přispívá k vyšší míře hraní hazardních her mezi dospívajícími je normalizace tohoto chování ve společnosti a tolerance k hraní v rámci rodiny. Podle výsledků studie ESPAD 2019 je hraní hazardních her, tj. her o peníze, mezi dospívajícími rozšířenou aktivitou - 22 % studentů uvedlo hraní některé z uváděných her v posledních 12 měsících, nejčastěji šlo o loterie. Téměř 8 % studentů hrálo hry o peníze v on-line prostředí. V riziku rozvoje problémového hráčství se nacházelo odhadem 5 % těch, co hráli o peníze v posledním roce.

V posledních 20 letech, zejména v souvislosti s nárůstem moderních technologií, chytrých telefonů a tabletů, roste popularita hraní digitálních her. Přibližně 60 % studentů hraje digitální hry v běžný školní den (68 % o víkendu). Ve většině zemí tráví chlapci hraním digitálních her dvakrát více času než dívky.

Na sociálních sítích trávilo čas v posledním týdnu 94 % studentů. V průměru stráví studenti na sociálních sítích 2-3 hodiny denně v běžný školní den, o víkendu i 6 a více hodin. Ve většině zemí tráví čas na sociálních sítích častěji dívky.

O projektu ESPAD

 

Projekt ESPAD shromažďuje informace z více než 30 evropských zemí za období více než 24 let, což z něj dělá unikátní zdroj dat pro efektivní politiku v oblasti závislostí a intervence zaměřené na ochranu zdraví mladých lidí.

Projekt ESPAD (www.espad.org) je založený na dobrovolné spolupráci nezávislých výzkumníků a výzkumných týmů ve více než 40 evropských zemích, a je tak největší průřezovou studií zaměřenou na užívání návykových látek na světě. Mezinárodní projekt je koordinován výzkumným týmem italské Národní rady pro výzkum (National Research Council of Italy, CNR-IFC). Mezinárodní zpráva je zveřejňována za podpory Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Mezinárodní zpráva a podrobné tabulky s výsledky studie ESPAD 2019 v jednotlivých evropských zemích jsou dostupné na webových stránkách projektu www.espad.org.

 

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou