O informačním balíčku zpráv o závislostech

Počínaje rokem 2021 jsou výroční zprávy o závislostech zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami.

Do r. 2020 zpracovávalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti každoročně 2 výroční zprávy – o stavu ve věcech drog a o hazardním hraní.

V červenci 2021 schválila vláda ČR nový koncept informačního balíčku v této oblasti. Místo jedné zprávy o drogách, která obsahovala i řadu informací z oblasti užívání legálních návykových látek, NMS zpracovalo 4 tematicky zaměřené zprávy:

  • o tabáku, 
  • o alkoholu, 
  • o problematickém užívání psychoaktivních látek a 
  • o nelegálních drogách. 

Informace z dílčích zpráv jsou vždy následně shrnuty v Souhrnné zprávě o závislostech v České republice - první z nich, Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021, byla v dubnu 2022 předložena vládě ČR a poté zveřejněna.

Struktura jednotlivých zpráv je obdobná a vychází z klasické struktury výroční zprávy o drogách, která se zpracovává již od roku 2002. Pokrývá tedy každé téma v celé šíři – od národní politiky a legislativy, přes nabídku a dostupnost, míru a vzorce užívání, po zdravotní a sociální dopady včetně kriminality. Součástí zpráv jsou také informace z prevence a léčby a v r. 2021 také dopady COVID-19.

Připojená prezentace představuje ve stručnosti hlavní výsledky obsažené v jednotlivých tematických zprávách v prvním roce nového konceptu zpracování zpráv. 

Prezentovaná data zpráv z r. 2021 odpovídají situaci ke konci září 2021 - popisovány jsou tedy poslední dostupné výsledky (z běžných statistik jde obvykle o údaje za r. 2020, z výběrových šetření i výsledky z r. 2021) a tam, kde jsou dostupné časové řady studií, jsou prezentovány i trendy ve vývoji situace.

S novým konceptem se číslování v názvu zpráv změnilo - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací. Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2020 tak v novém informačním balíčku nenajdete - na Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2019 naváže Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021.