Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

FARMAKOTERAPIE

Použití léčiv v léčbě a prevenci onemocnění. V oblasti závislostí platí pro použití farmak mnohá omezení, protože značná část léků má závislostní potenciál. To se týká především psychofarmak, díky jejich psychotropnímu efektu. Použití farmak je omezeno jednak na období vysazení drogy a překonávání odvykacích příznaků při detoxifikaci, zvláště u závislosti na opiátech, sedativech, hypnotikách a alkoholu, dále při zvládání psychotických stavů u uživatelů stimulačních látek, zejména amfetaminů (např. paranoidní syndrom při užívání pervitinu). V pozdějším období přichází v úvahu použití antidepresiv při závažné depresi, nootropik a kognitiv při poškození mozku, případně antiepileptik. Samostatnou kapitolou je použití léků při zvládání somatických komplikací.

Viz také:


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz