Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

DETEKCE (uživatelů drog)

Detekce neboli rozpoznání uživatelů návykových látek umožňuje jejich včasnější léčbu nebo jinou formu pomoci. Typické známky užívání návykových látek se rozdělují na: (1) velmi závažné - klient přizná užívání drog, toxikologický nález, spolehlivé údaje z okolí, nález drog nebo pomůcek k jejich zneužívání, jizvy po vpiších v průběhu povrchových žil, známky intoxikace, přátelé, často starší, kteří berou drogy atd., a (2) další známky, např. náhlé vzdalování se normálním vrstevníkům, zvýšená potřeba peněz, zanedbávání péče o zevnějšek, náhlé zhoršení prospěchu a chování, horší soustředění a paměť, častější úrazy a nemoci u dříve zdravého člověka, větší náladovost, podrážděnost, úzkostné stavy, deprese, tajnůstkářství, tajemné telefonáty, lhaní, odmítání kontroly ze strany dospělých, poruchy spánku nebo naopak nadměrná spavost, ztráta kvalitních zájmů a zálib, ztráta motivace, ztráta zájmu o rodinu a o aktivity, které dítě doma dříve zajímaly, náhlá změna jídelních návyků, jinak nevysvětlitelný váhový úbytek.