Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ASI, EURO/ASI

Addiction Severity Index (index závažnosti toxikomanie) – mezinárodně používaný nástroj komplexního zhodnocení drogově závislého klienta při vstupu do léčby, v podstatě souborný anamnestický dotazník či schéma strukturovaného rozhovoru. Jednotlivé oddíly ASI popisují a hodnotí závažnost problémů pacienta/klienta v těchto oblastech: zdravotní stav, práce a zdroj obživy, drogy a/nebo alkohol, právní postavení, rodinná anamnéza, rodinné a sociální vztahy, psychický stav. Evropskou verzi (EURO/ASI) do ČR uvedli a na českou populaci standardizovali Kubička a Csémy r. 1997.