Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

SENZITIZACE/DESENZITIZACE

Senzitizací nebo senzibilizací se v oblasti návykových nemocí pravidla myslí cílené zhoršení snášenlivosti určité návykové látky důsledku podaného léku nebo i psychologickými prostředky (skrytá senzibilizace, senzitizace ve fantazii, anglicky „covert conditioning“). Příkladem farmakologické senzibilizace je podání disulfiramu (Antabus), který pronikavě zhoršuje snášenlivost alkoholu, a tak může závislým pomoci se mu vyhýbat a abstinovat. - Desenzitizací se rozumí léčba nadměrné přecitlivělosti na určité podněty (např. chorobný strach z cestování letadlem) za použití relaxace, během níž dochází ve fantazii k postupnému vystavovaní se podnětům, které původně vyvolávaly strach. Ke spontánně probíhající desenzitizaci může docházet i při soustavném praktikování relaxačních a meditačních technik.

Viz také: