Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

REKVALIFIKACE

Rekvalifikace je forma vzdělávání dospělých, kdy si osoby se sníženým uplatněním na trhu práce (což mohou být uživatelé drog, mezi kterými je až 30% osob s pouze základním vzděláním) osvojují např. nová řemesla, učí se základům práce s PC, účetnictví aj. ve specializovaných rekvalifikačních kurzech. Rekvalifikační kurzy provádějí akreditované organizace, jsou zakončeny závěrečnými zkouškami a certifikátem o absolvování rekvalifikace. Rekvalifikační kurzy trvají zpravidla 1 - 6 měsíců. Osobám se sníženým uplatněním na trhu práce (např. dlouhodobě nezaměstnaným) může rekvalifikaci hradit úřad práce. Rekvalifikaci provádějí i zařízení specializovaná na léčbu či resocializaci závislých, pokud mají příslušnou akreditaci (u nás akredituje MŠMT). V ČR je tato praxe spíše výjimkou, v zahraničí byla donedávna běžná, ale ustupuje se od ní, protože rekvalifikace v souvislosti s „drogovým“ zařízením může klienty odrazovat nebo jim dokonce uškodit a možnost jejich uplatnění na trhu práce naopak snížit. Posledním trendem proto je, že tato zařízení samy rekvalifikaci neprovádějí a pro své klienty ji zajišťují ve veřejných rekvalifikačních programech, organizovaných např. úřady práce.

Viz také: