Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

RAPID ASSESSMENT (RYCHLÉ ZHODNOCENÍ)

Jedna z metod rychlého nebo „zúženého“ sběru dat, která vznikla na počátku 80. let z potřeby vstupních dat pro sledování zdravotních, zdravotně-sociálních či sociálně-patologických problémů. UNDCP a WHO vyvinuly manuály pro vytváření takových rychlých zhodnocení. Rapid Assessment (u nás se obvykle nepřekládá) lze využívat jako nástroj pro evaluaci nebo k vytvoření základního souboru údajů pro pozdější porovnávání. Používají se kvantitativní i kvalitativní metody.