Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PREVENCE RELAPSU (RELAPSE PREVENTION)

Prevence relapsu je přístup zaměřený na sebekontrolu, používaný při léčbě různých druhů závislého chování. Jedná se o psychoedukační program, kombinující techniky kognitivních intervencí a trénink dovedností z cílem pomoci individuu změnit jeho závislé chování a udržet tyto navozené změny. Cílem je zlepšení sebekontroly, anticipování rizikových situací a zlepšení dovedností jejich zvládání. Programy prevence relapsu kombinují behaviorální, kognitivní techniky a strategie, zaměřené na podporu rovnováhy životního stylu. Svým zaměřením patří tedy PR do skupiny kognitivně-behaviorálních přístupů.Tento přístup je založen na teoretickém modelu průběhu relapsu, popsaném Marlattem a Gordonem. Tyto autoři popisují relaps jako proces, který má určité zákonitosti. Pokud klient tento proces pochopí, zlepšuje se jeho self-management a tedy i jeho schopnost odolávat relapsu. Tato teorie považuje relaps za součást procesu úzdravy a jeho kvalitní zpracování individuem za faktor snižující pravděpodobnost další relapsu. V praxi PR jsou klíčovými pojmy: zvyšování sebeuvědomění,anticipace a vyhýbání se rizikovým situacím, kontraktování, atd.Původně vyvinut pro osoby závislé na OPL. S úspěchem je však v současné době používán při léčbě všech typů závislého chování (gambling, kouření, workoholismus, bulimie, atd.). Zaměřuje se především na fázi následné péče, ale velmi efektivní je využití PR již v základní léčbě.

Viz také: