Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (EATING DISORDERS)

Do tohoto okruhu patří predevším mentální anorexie (chorobné nechutenství a hubnutí) a bulimie (chorobná hltavost, spojená s návykovým zvracením zhltnuté potravy a s hubnutím stejně jako při anorexii). Obě poruchy se vyskytují především (ale ne výlučně) u dívek a mladých žen, mužské případy jsou rovněž známy. Na obě poruchy lze i zemřít, pokud je zhubnutí extrémní a doprovázené celkovým zchátráním, snížením imunity a metabolickým rozvratem. Mentální anorexie je spojována s nepříjímáním vlastního těla a ženské sexuální role, částečně hrají roli i sociální tlaky (móda vyhublých modelek). Bulimie je uváděna do souvislosti s emoční neuspokojeností v rodině či v partnerském vztahu (nepříjetí, chlad, “hlad po lásce”). U obou poruch nepochybně hraje roli téžúloha jídla jako tzv. intermediárního objektu v rodinných vztazích a s tím související protest v dospívání, pocity viny a sebepoškozující tendence. Poruchy příjmu potravy patří k syndromům, které jsou typické pro hraniční poruchu osobnosti. Často se vyskytují mezi drogově závislými jako duální diagnóza přičemž porucha se obvykle objevuje až poté, co závislost sama během léčby ustupuje do pozadí.Závažnější případy vyžadují specifickou léčbu.