Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

OPIUM

Surová směs se získává vysoušením šťávy, která pomalu vytéká po naříznutí zrajících makovic rostliny máku (Papaver somiferum) a na vzduchu tuhne. Šťáva obsahuje velké množství důležitých alkaloidů jako jsou morfin, kodein nebo papaverin. Pro lékařské účely je toto surové opium dále vysoušeno při 60 °C, rozemleto a kvantitativní rozbor potvrdí jestli obsahuje alespoň 10 hmotnostních procent morfia. Pro jiné než lékařské účely, ke kouření nebo k požití, se nezpracované opium po několik hodin vaří ve vodě, scedí se, aby se odstranily nerozpustné části, a po té, vysušeno do formy lepkavé pasty, je považováno za připravené opium. Takto připravené opium se kouří v dýmkách, spalování je nedokonalé a více než polovina původního materiálu ulpí na stěnách dýmky jako černý, suchý, drobivý zbytek nazývaný „dross opium“ – odpadní opium (smetí z opia). Pro lékařské užití je opium výchozí látkou, ze které jsou extrakcí a čištěním získávány morfin, kodein a ostatní alkaloidy. Heroin je semi-syntetickým derivátem opia. Pěstování a doprava rostliny máku, stejně tak jako výroba drogy z její šťávy, je kontrolována mezinárodními zákony i vnitřními zákony mnoha zemí. Značné množství opia se stále užívá v některých oblastech Asie. Je prokázáno, že na místech, kde proběhly pokusy pomocí různých programů vymýtit užívání opia, bylo rychle nahrazeno opioidy vhodnějšími k injekčnímu užití, jako je heroin, což vyústilo ve zvýšení přenosu HIV a hepatitid. Zatímco užívání opia v industriálních zemích zůstává nízké, existují zprávy o jeho užívaní přistěhovalci ze zemí, kde se užívá tradičně. V některých zemích se poukazovalo na to, že v poslední době vzrostl počet jiných než tradičních uživatelů opia.

Viz také: