Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

NEUROADAPTACE, NEUROADAPTAČNÍ MECHANISMY

Adaptace centrálního nervového systému na opakovanou aplikaci psychoaktivní látky (drogy) vedoucí ke zvýšení tolerance a někdy také k odvykacímu syndromu, který nastává po přerušení užívání látky. Neuroadaptace může dosahovat různého stupně, určovaného především četností užívání a množstvím užívané látky, ale také individuálními rozdíly v metabolizaci konkrétní drogy. Účinky neuroadaptace mohou být silně ovlivněny tím, jak osoba o svém stavu uvažuje (kognitivními procesy), a podmíněnými reakcemi na narážky související s užíváním drog. Termín byl použit v Memorandu WHO (Edvards a kol., 1982) pro jeden z hlavních procesů tvořících základ syndromu závislosti na droze.