Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

NÁHLED

Uvědomění si příčin, důsledků a souvislostí vlastního jednání ve zdraví i nemoci. Obvykle se rozlišuje: (1) náhled jako uznání existence vlastního problému, vlastní psychické poruchy či nemoci, např. závislosti, (2) náhled jako uvědomění si příčin a souvislostí při vzniku a udržování závislosti a problémového chování, které z ní vyplývá, (3) náhled jako uvědomění si vlastního podílu na problémech (a tudíž i na jejich možném řešení), (4) náhled jako rozpoznání hlubších nevědomých kořenů vlastních postojů, motivů, citů a chování. - Náhled ve smyslu uvedeném v bodech 2-4 souvisí s určitými psychoterapeutickými směry: např. behaviorální terapie se dokáže bez těchto pojmů zcela obejít, kognitivně behaviorální terapie již pracuje s náhledem ve smyslu bodů 2 a 3, náhled ve smyslu bodu 4 je vyhrazen psychoanalytickým a psychodynamickým psychoterapiím.