Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

MINIMÁLNÍ INTERVENCE

Většinou je tento termín používán jako synonymum krátkodobé intervence. Někteří autoři vymezují termín minimální intervence pro jednorázovou intervenci tváří v tvář, trvající od 30. minut do tří hodin, což je o něco déle než u krátké či krátkodobé intervence. Jde o opatření z oblasti sekundární prevence, tedy péče o jedince, u kterého už problém vznikl a byl identifikován - což jej vydělilo ze skryté populace, na kterou je cílena časná intervence.

Viz také:


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz