Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

MINIMÁLNÍ INTERVENCE

Většinou je tento termín používán jako synonymum krátkodobé intervence. Někteří autoři vymezují termín minimální intervence pro jednorázovou intervenci tváří v tvář, trvající od 30. minut do tří hodin, což je o něco déle než u krátké či krátkodobé intervence. Jde o opatření z oblasti sekundární prevence, tedy péče o jedince, u kterého už problém vznikl a byl identifikován - což jej vydělilo ze skryté populace, na kterou je cílena časná intervence.

Viz také: