Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

LAAM

Chemickým názvem levo-alfa-acetylmethadol. Je to syntetický, čistý opioidní agonista (ve srovnání s metadonem) morfinového typu. Byl intenzivně zkoumán v sedmdesátých letech jako farmakologická alternativa k metadonu; jeho hlavní výhodou je delší poločas účinku, takže je možné ho pacientům podávat po 48 až 72 hodinách, což je výhodnější než 24 hodinový interval podávání, který vyžaduje metadon. Výhody, které z jeho delšího účinku vyplývají, zahrnují také: lepší potlačení abstinenčních příznaků po 24 hodinách; snížení potřeby vydávat dávky s sebou a s tím spojeného rizika distribuce a případného předávkování osob bez vyvinuté tolerance; snížení frekvence návštěv kliniky kvůli další dávce. LAAM bylo ve srovnání s metadodem užíváno v omezeném rozsahu, ale zájem o tuto látku se zvýšil koncem devadesátých let. Jedinými nevýhodami, zjištěnými při klinických zkouškách, jsou předrážděnost CNS jako počáteční vedlejší účinek u některých pacientů v prvních 24 hodinách a riziko toxicity při častějším podání než po 48 hodinách. Celkově se jeví LAAM jako bezpečná a účinná látka pro většinu pacientů.

Viz také:


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage