Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP

Výzkumný přístup představujícím ve vědě a výzkumu způsob chápání jevů prostřednictvím jejich kvality, tedy prostřednictvím nekvantifikovaných vlastností těchto jevů. Nejedná se o přístup, který stojí v rozporu s tradičním pojetím vědy a vědeckým poznáním, ale doplňuje a rozšiřuje jej o nový rozměr v zacházení a chápání zkoumaných jevů, představuje rozšíření spektra výzkumných možností. Vychází z představy, že kromě kvantifikace a měření je možné s určitými omezeními jevy uchopit a zkoumat, aniž by bylo třeba tak výrazné redukce a simplifikace jakou vyžaduje právě proces kvantifikace. Kvalitativní přístup umožňuje respektovat jedinečnost, neopakovatelnost, dynamiku, procesuálnost a kontextuální podmíněnost některých jevů patřících do vnější i vnitřní reality života jednotlivce i společnosti. Má vytvořen vlastní teoretický a metodologický rámec z něhož vycházejí jednotlivé kvalitativní metody užívané pro výzkumu. Tento rámec však není zcela jednotný a odpovídá velmi různorodým historicko-filozofickým kořenům. Odlišná a často nejednotná terminologie, způsob práce a značná pluralita v teoriích činí tento přístup obtížně uchopitelný a aplikovatelný v praktickém výzkumu. Ve výzkumu závislostí představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí přinášejících potřebná data o vzorcích užívání, postojích, prožívání a jednání často u dříve zcela výzkumně nedostupných částech populace uživatelů návykových látek.