Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KRÁTKODOBÁ INTERVENCE (SHORT TERM INTERVENTION)

Léčebná strategie s limitovaným počtem setkání (obvykle 1-4). Setkání trvají typicky 5-30 minut. Má podpořit klienta při řešení jasně definovaného a časově ohraničeného problému či situace, jako je vysazení drogy, snížení dávky, ale také rozhodnutí k léčbě, změna v rodině, v partnerském vztahu, zaměstnání apod. Může být účinná i u kuřáků a osob zneužívajících alkohol, zejména v časném stadiu. Některé klinické výzkumy doporučují tento typ intervence také pro nemotivované klienty, kteří se nechtějí zapojit do intenzivnějšího přístupu. Součástí krátkodobé intervence je i edukace, například formou brožury s návodem na svépomoc. Procento osob, kteří změní návykové chování po krátkodobé intervenci, je sice nevelké, přesto pro ni existují racionální důvody. Krátkodobá intervence nevyžaduje specializované pracoviště ani specializovaný výcvik a může ji soustavně provádět široký okruh pracovníků pro značný počet klientů. Mohou ji poskytovat například praktičtí lékaři a jiní pracovníci v základní linii zdravotní péče či v poradenství obecně. Často je spojena se systematickým screeningovým testováním lidí, kteří užívají látky (především alkohol a tabák) rizikovým a škodlivým způsobem. Krátkodobá intervence má nejvyšší efektivitu, jestliže poté následuje dlouhodobý kontakt v trvání od jednoho do šesti měsíců. - Termín „minimální intervence“ se obvykle užívá jako synonymum pro krátkodobou intervenci, někdy se vztahuje na kontakt trvající ne déle než 5 minut.

Viz také:


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou