Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KLIENT

Uživatel speciálních profesionálních služeb, které mají aspoň částečně soukromý a důvěrný charakter, např. psychoterapie (zde termín zavedl Carl Rogers), poradenství, služby sociální, právní a finanční. Role klienta je spojena s očekáváním větší informovanosti, aktivity, spolupráce a partnerského postavení vůči odbormíkům než role pacienta; na rozdíl od termínu “pacient” neimplikuje označení “klient” přímo nemocného člověka či nositele chorobných příznaků a pokládá se za nestigmatizující. Z těchto důvodu se rozšiřuje pojem “klient” i do léčby závislostí, což je patrné i v ČR.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz