Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INTRAPERSONÁLNÍ KONFLIKT

Freudův pojem vysvětlující psychodynamiku intrapsychických struktur mezi Id, Ego a Superego. Konflikty mezi Id a Egem jsou vyvolány požadavkem okamžitého uspokojení z Id a Egem, které hledá pro uspokojení vhodný okamžik. Konflikt mezi Id a Superegem vychází z hodnocení požadavku superegem jakožto neetického či nemorálního. Konflikt mezi Egem a Superegem je rozpor mezi možným a ideálním, dokonalým. V addiktologii obvykle narážíme na neschopnost Ega, které se při abstinenci dostává postupně stále více ke slovu, unést tlaky jak ze strany Id a Superega: jedince se zmocňuje panika, která jej vede zpět do recidivy. Při braní drogy se nejvíce dostává ke slovu Id, při abstinenčním syndromu Superego.