Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INICIAČNÍ TEORIE (GATEWAY THEORY)

Model vývoje užívání drog vytvořený na základě výzkumů mezi adolescenty, které prokázaly vzorec postupného užívání různých legálních a nelegálních drog. Tato teorie vedla v některých zemích v oblasti primární prevence ke snahám zaměřeným na prevenci užívání těchto tzv. „iniciačních“ drog, s cílem předejít následnému užívání dalších drog v sekvenci, např. nelegálních drog po alkoholu a tabáku. Cannabinoidy byly označeny jako tzv. „vstupní“ nebo „iniciační“ drogy pro další pokračování směrem drogám typu heroinu a kokainu. - Epidemiologické sledování prokazuje statistickou korelaci mezi užíváním cannabisu a heroinu (více cannabisu = více heroinu) a rovněž výskyt ostatních ilegálních drog stoupá s mírou běžného rozšíření cannabisu. Longitudinální studie užívání drog u adolescentů v USA prokázaly určitou posloupnost zkušeností s legálními a ilegálními drogami; velmi málo adolescentů vyzkoušelo všechny skupiny drog, ale téměř všichni, kteří vyzkoušeli typ drogy umístěný v posloupnosti později, vyzkoušeli i všechny v posloupnosti předcházející typy. Tento výzkum ukazuje, že užívání drog často začíná užíváním alkoholu a tabáku. Menší skupina těchto kuřáků a pijáků potom pokračuje užíváním cannabisu; uživatelé cannabisu budou s vyšší pravděpodobností pokračovat užíváním halucinogenů a amfetaminů; nejtěžší uživatelé posledně jmenovaných drog pak s větší pravděpodobností mohou užívat heroin a kokain. - Naproti tomu jiné studie ukázaly, že většina uživatelů cannabisu neužívá nebezpečnější ilegální drogy jako je kokain nebo heroin. Existence postupných stádií vývoje užívání neprokazuje nutně kauzální spojení mezi různými drogami. Existuje mnoho alternativních vysvětlení sledované posloupnosti, které je možné použít.