Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

FÁZE LÉČBY

Pojem se týká především rezidenční léčby v terapeutických komunitách, případně ústavní léčby, která principy TK využívá. Nejčastěji je léčba rozdělena do 4 fází, přičemž počáteční se označuje za “nultou”, po ní následuje teprve první fáze. “Nultá”, první a poslední fáze zabírají přibližně 50% délky léčby, střední fáze rovněž 50%. V “nulté” fázi (u léčby v délce 1 roku trvá 2 i více týdnů) sice klient již pobývá v zařízení a absolvuje program, není ale ještě pokládán za člena komunity. O přijetí do komunity musí požádat, jeho vlastní vstup je doprovázen přijímacím rituálem a podpisem kontraktu. V první fázi (u léčby v délce 1 roku trvá obvykle 3 měsíce) je pro klienta důležité odnaučit se negativní a destruktivní chování, dojít k náhledu, že jeho aktuální problémy způsobila jeho závislost na droze, rozhodnout se pro změnu životního stylu a přizpůsobit se životu bez drogy a pravidlům komunity. Učí se otevřenosti a sebevyjádření. Požádá-li o přestup do druhé fáze, hodnotí celá komunita jeho způsobilost a může i přestup odmítnout. V úspěšném případě je přestup provázen rituálem. Ve druhé fázi (obvykle nejdelší, u jednoroční léčby cca 6 měsíců) klient příjímá a uplatňuje nové hodnoty komunity. Přebírá odpovědné role ve spolusprávě. Ve skupině konfrontuje své vztahy k ostatním s emocemi a zážitky, spojenými s lidmi z jeho minulosti. V této fázi má klient najít sebe sama a své vztahy k ostatním v komunitě. Při přestupu do další fáze se opakuje výše popsaná procedura (žádost, hodnocení, rituál). Ve třetí fázi (u jednoroční léčby obvykle poslední 3 měsíce) přibývá kontaktů s lidmi mimo komunitu. Více pozornosti se dostává vztahům s rodiči, přáteli, partnery. Vytvářejí se konkrétní plány týkající se vzdělání, práce a vztahů. Je to období příprav na život mimo komunitu. Někde klient tráví v zařízení už jenom noc a část dne a po část dne si nachází práci v okolí. Třetí fáze končí ukončením léčby, výstupním rituálem a odchodem z komunity.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage