Národní konference Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost zdůraznila nutnost okamžitých opatření

, rubrika Press centrum

Praha, 04. 06. 2024 – Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR uspořádal národní konferenci Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost. Konference se konala pod záštitou poslankyně Renáty Zajíčkové. Konference se zúčastnili odborníci, politici, zástupci neziskových organizací a další klíčoví aktéři. Hlavním tématem bylo vedení diskuze nad souvislostí mezi užíváním alkoholu a násilím páchaným na dětech, ale i obecným násilím ve společnosti.

Cílem konference byla otevřená diskuze a návrhy opatření, které by přispěly k minimalizaci negativních dopadů užívání alkoholu na děti a prevenci násilí páchaného na dětech. Diskuze se opírala též o opatření obsažená v Akčním plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025 schváleném vládou v dubnu 2023.

„Aktuální data uvádějí, že nepříjemnou situaci v důsledku konzumace alkoholu jinou osobou zažilo v posledních 12 měsících téměř 15 % dospělých a více než polovina dospívajících. Domácím násilím pod vlivem alkoholu jsou zasažena necelá 2 % rodin, svědky domácího násilí bylo v posledním roce opakovaně přibližně 7 % dětí a dospívajících. Tato čísla jsou znepokojivá. Vysoká míra konzumace alkoholu a násilí mají závažné důsledky pro naši společnost. Musíme jednat rychle a efektivně, abychom ochránili nejzranitelnější skupiny, především děti." zdůraznil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává „Naše snaha musí směřovat k prevenci a minimalizaci rizik spojených s konzumací alkoholu, a to nejen prostřednictvím legislativních opatření, ale i zvýšenou informovaností a podporou rodin."

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková zdůraznila význam společenské odpovědnosti a nutnost mezioborového přístupu: „Každé dítě má právo na bezpečné a zdravé dětství. Je nezbytné, aby společnost jako celek převzala odpovědnost za ochranu dětí před negativními dopady alkoholu a násilí. Kombinace preventivních opatření, podpory rodin a přísného postupu proti nežádoucím dopadům konzumace alkoholu je klíčem k úspěchu."

Konferenci zaštiťovala poslankyně Renáta Zajíčková, která neopomněla potřebu rychlé a účinné reakce: „Nadměrná konzumace alkoholu a násilí v rodinách mají devastující dopad na vývoj dětí a jejich úspěch ve škole i v životě. Naším úkolem je přijmout taková opatření, která změní vztah celé společnosti k alkoholu. Pozitivní roli ve změně může sehrát také nově vznikající pozice dětského ombudsmana. Iniciativu pana Vobořila velmi vítám."

Účastníci konference navrhli několik klíčových opatření. Patří mezi ně zpřísnění legislativy týkající se dostupnosti alkoholu, zvýšení kontrol a sankcí za porušení těchto předpisů, omezení reklamy na alkoholické nápoje, zejména v médiích přístupných dětem, a zavedení programů na podporu rodin a edukaci rodičů o rizicích spojených s užíváním alkoholu. Diskutovalo se také o možnosti zavedení speciálních daní na alkoholické nápoje s cílem snížit jejich dostupnost.

Potřebujeme přijmout systémová opatření, která povedou ke skutečným změnám. Nelze se spoléhat na jednotlivá řešení, ale musíme kombinovat různé strategie a postupy," uvedl Jindřich Vobořil. „Naše politika musí být postavena na reálných datech a zkušenostech z praxe, a to včetně zahraničních."

Klára Šimáčková Laurenčíková dodala: „Ochrana dětí a prevence násilí jsou prioritami, které musíme prosazovat na všech úrovních. Společenská odpovědnost znamená, že každý z nás musí přispět k potřebné systémové změně a  efektivnější ochraně práv a potřeb dětí v naší zemi."

Konference rovněž vyzdvihla potřebu dalšího výzkumu a sběru dat pro lepší porozumění souvislostem mezi alkoholem a násilím. Účastníci se shodli na nutnosti pokračovat v dialogu a spolupráci napříč resorty, aby byla zajištěna co nejúčinnější implementace navržených opatření.

Závěrem bylo zdůrazněno, že ochrana dětí a prevence násilí vyžadují trvalou a koordinovanou snahu celé společnosti. Konference představila důležitý krok k dosažení tohoto cíle a položila základy pro další konkrétní kroky a iniciativy.

Kontakt pro média

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail jindrich.voboril@vlada.gov.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, david.hlustik@vlada.gov.cz, +420 602 244 776.