Evropská zpráva o drogách 2016: Trendy a vývoj

, rubrika Press centrum

PRAHA/LISABON – Evropské monitorovací centrum pro drogy sleduje vývoj drogové situace v Evropě. V Evropské zprávě o drogách 2016 uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek. Zpráva upozorňuje na návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování a lokální epidemie HIV v souvislosti s injekčním užíváním stimulancií. Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou dlouhodobě velmi nízké.

Evropská zpráva o drogách 2016 zdůrazňuje, že je potřeba řešit rozsáhlejší a komplikovanější soubor problémů než v minulosti. Protidrogová politika se tak stává komplexnější. S novými problémy rostou nová zdravotní rizika a znepokojení nad nárůstem počtu úmrtí v důsledku předávkování. „Drogová scéna v Evropě se mění a zdaleka se to netýká jen tzv. nových psychoaktivních látek. Pozorujeme návrat extáze, pervitin není zdaleka jen problémem České republiky, syntetické opioidy zvyšují riziko předávkování a injekční užívání, které bylo dosud ve většině Evropy spojeno s heroinem, se objevuje u stimulancií, což zvyšuje riziko přenosu HIV infekce,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Nové drogy: uživatelé jako pokusní králíci

Rizika související s novými drogami v Evropě jsou sledovány prostřednictvím systému včasného varování EU pro nové psychoaktivní látky. Objevují se i případy hromadného výskytu akutních otrav či úmrtí. Od roku 2014 vydala agentura EMCDDA v souvislosti s užíváním nových drog 34 výstrah v oblasti veřejného zdraví.

Počet, rozmanitost a dostupnost nových psychoaktivních látek na evropském trhu neustále roste. Agentura v současnosti monitoruje více než 560 látek. V roce 2015 bylo hlášeno 98 nových látek (v roce 2014 jich bylo 101). Účinná a rychlá reakce na prodej nových psychoaktivních látek není jednoduchá. Mladí uživatelé mohou nevědomky hrát úlohu lidských pokusných králíků u látek, jejichž potenciální zdravotní rizika jsou v podstatě neznámá.

Extáze je opět populární

Zpráva potvrzuje návrat MDMA (extáze) v Evropě po několika letech, kdy její popularita klesala. Extáze už není drogou užívanou výhradně v tanečních klubech, ale užívá ji širší spektrum mladých lidí v běžnějších prostředích nočního života, jako jsou bary a večírky. „Konopné drogy, extáze, ale také pervitin a kokain jsou nejužívanějšími nelegálními drogami na české taneční scéně,“ říká Viktor Mravčík, vedoucí Monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády. Mravčík upozorňuje také na výskyt nových drog v úzké souvislosti s českou taneční scénou: „Mladí lidé pohybující se v prostředí noční zábavy mají také mnohem vyšší zkušenosti s užitím nových psychoaktivních látek.“

Extáze je v rostoucí míře dostupná on-line. I když se většina obchodů s nelegálními drogami stále odehrává off-line, potenciál pro rozšiřování on-line nabídky je značný.

Úmrtí v důsledku předávkování opioidy

Odhaduje se, že v roce 2014 došlo v EU přinejmenším k 6 800 úmrtím v důsledku předávkování, zejména v souvislosti s heroinem a dalšími opioidy. Příčiny zvýšení počtu smrtelných mohou souviset například s nárůstem dostupnosti heroinu, vyšší čistotou drog, stárnutím uživatelů a měnícími se vzorci užívání, včetně užívání syntetických opioidů a léků.

V České republice bylo v roce 2014 zaznamenáno 48 smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. „Situace v oblasti nelegálních drog je u nás, oproti Evropě, výrazně stabilizovaná. Naopak, co se týče legálních drog, např. v roce 2014 zemřelo 322 lidí v důsledku předávkování alkoholem, což je přibližně desetkrát víc než počet předávkování všemi nelegálními drogami dohromady. Ale kromě předávkování jsou alkohol a tabák příčinou mnohem většího počtu úmrtí, odhaduje se, že se podílejí přibližně 25 % na celkové úmrtnosti v České republice, což je přibližně 25 tisíc úmrtí ročně,“ zmiňuje k české situaci Mravčík.

Heroin sice zůstává nejčastěji užívaným opioidem, v rostoucí míře jsou ale zneužívány syntetické opioidy. Vzrostl počet zemí uvádějících syntetické opioidy jako primární drogu užívanou osobami, které nastupují léčbu.

Substituční léčba byla v roce 2014 poskytována zhruba 644 000 uživatelů opioidů v EU. „V posledních letech zaznamenáváme stagnaci dosud rostoucího trendu léčených v substituční léčbě. Jako by systém dosáhl stropu své dostupnosti. Dostupnost léčby je nízká zejména v Praze, severních Čechách a v dalších českých krajích, kde je užívání opioidů rozšířeno. Pro většinu klientů je navíc léčba finančně nedostupná, protože zdravotní pojišťovny léky většině pacientů nehradí, musí si je hradit z vlastních kapes. To je tlačí ke kriminálnímu jednání a obchodování na černém trhu, což je samozřejmě proti cílům substituční léčby,“ uvádí Vobořil s tím, že „komplexní protidrogová prevence je nejen otázka dobrých programů, ale především jejich finančního zajištění.“

Nárůst užívání amfetaminů v celé Evropě

Celkově Evropa v posledním desetiletí zaznamenala 50% zvýšení počtu klientů nastupujících poprvé léčbu, kteří jako primární drogu uvádějí amfetaminy včetně metamfetaminu (pervitinu). V Evropě roste rovněž míra injekční aplikace stimulancií, která je v některých zemích (Lucembursko, Irsko, Skotsko) dávána do souvislosti s aktuálními lokálními epidemiemi HIV infekce, i když dlouhodobý pokles počtu nově diagnostikovaných nákaz virem HIV mezi injekčními uživateli drog v EU pokračuje.

V roce 2014 bylo hlášeno celkem 1 236 nově diagnostikovaných případů infekce HIV mezi injekčními uživateli, což je nejméně za více než deset let. „Pervitin je stále problémovou drogou číslo 1 v České republice. Užívá jej přibližně třikrát více injekčních uživatelů než heroin. Navíc je pervitin u nás v posledních letech 10 až 15 letech také drogou prostředí zábavy,“ poznamenává Mravčík. „Naštěstí je, především díky vysoké dostupnosti a výkonnosti programů výměny jehel a stříkaček a dalších nízkoprahových a kontaktních programů, výskyt HIV infekce mezi injekčními uživateli drog v České republice stále velmi nízký,“ dodává Mravčík.

 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) bylo zřízeno v roce 1993. Centrum EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, zahájilo svou činnost v roce 1995 a sídlí v Lisabonu. Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům dnes nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu.


Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky ÚV
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz
www.vlada.cz 
www.drogy-info.cz


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.