Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025: Na vědeckých důkazech založený důraz na prevenci a léčbu a ambice v podobě regulovaného trhu s návykovými látkami

, rubrika Press centrum

Praha, 5. 4. 2023 – Vláda dnes schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Plán reaguje na aktuální situaci a stanovuje témata, kterým by se Česká republika měla v tomto období prioritně věnovat. Usiluje o dosažení cíle Národní strategie prevence snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a vychází z programového prohlášení vlády, které se historicky poprvé zabývá řešením problematiky závislostí.

Nový Akční plán politiky v oblasti závislostí je ambiciózní a průlomový. Filozofie akčního plánu je postavena na přístupu harm reduction, tedy minimalizaci škod. Definuje cestu racionální regulace a prevence největších rizik, nikoli nereálné politiky abstinence v celé společnosti. Počítá také s navýšením finančních prostředků do oblasti preventivně-léčebných služeb, velké systémové změny v jejich zajištění a s regulací návykových látek podle míry jejich škodlivosti. Ambicí je zavedení přísně regulovaného trhu s vybranými návykovými látkami s doloženým nižším veřejnozdravotním rizikem a s konopím, jehož podobu nyní připravuje expertní skupina. Akční plán počítá také  s tlakem na snižování černého trhu, s revizí daní ze závislostních produktů a jejich efektivním výběrem, což by mohlo přinést ročně až 11-15 miliard Kč do státního rozpočtu.

  

Programové prohlášení vlády z 6. ledna 2022: „Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulace návykových látek, které bude odpovídat míře jejich škodlivosti."

Prvním prioritním tématem Akčního plánu je zajištění dostupné sítě služeb prevence a léčby závislostí. Plán má ambici připravit zásadní systémové změny v jejich zajištění a financování, včetně projednání návrhu tzv. Adiktologického zákona. Navýšení finančních prostředků do oblasti preventivně-léčebných opatření může veřejným rozpočtům uspořit významné společenské náklady, které mohou podle odhadů ročně dosahovat až 250 miliard Kč. Nejvíce nákladů jde na vrub kouření a užívání alkoholu. S alkoholem se pojí také největší sociální dopady. Zároveň se v 90. letech rozpadla síť pomoci a léčby závislosti na alkoholu a od té doby nebyla nahrazena. Akční plán zdůrazňuje také podporu výzkumu a nových přístupů k řešení závislostí.

„Prevence a léčba je stále podceňovaný nástroj, i když víme, že z dlouhodobého hlediska ušetří nejvíce finančních prostředků," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává: „Národní politika prevence závislostí se nedá dělat bez peněz. Proto jsme přišli s realistickým plánem, jak výrazně navýšit prostředky do státního rozpočtu a přitom část budeme žádat do systému prevence a sítě pomoci."

Akční plán musí reagovat na současné poznatky a trendy a tak musí revidovat modely regulace trhu s návykovými látkami a hazardními hrami podle míry jejich škodlivosti. Cílem je předcházet rizikům spojeným se zcela nekontrolovaným legálním či naopak nelegálním trhem a omezit dostupnost návykových látek osobám mladším 18 let. Počítá proto s přípravou návrhu přísně regulovaného trhu s konopím v prostředí České republiky, včetně zevrubného hodnocení dopadů regulace konopí. „Máme již dost čísel k tomu, abychom věděli, jak regulovat efektivně. Nejzranitelnější skupina jsou v tomto smyslu děti a mladí lidé. Mix systému prevence, daňové regulace a cenotvorby, a dostupné sítě včasné pomoci neukončí problém se závislostmi. To možné není a je to nerealistická a někdy až škodlivá ideová ambice. Dopady ale dokážeme výrazně snížit a to jak ty sociálně-zdravotní, tak také ekonomické," říká národní koordinátor Jindřich Vobořil.

S tím souvisí téma efektivního nastavení daní u produktů se závislostním potenciálem. Podle Akčního plánu by zdanění těchto produktů mělo zohledňovat různou míru jejich škodlivosti. Efektivním výběrem daní chce, včetně práce se stínovou ekonomikou, přinést ročně mezi 11-15 miliardami Kč do státního rozpočtu. Daňový systém v politice v oblasti závislostí vnímá také jako nástroj, který přináší zdroje k financování preventivně-léčebných opatření, a to primárně z výnosu spotřební daně, zejména z tabákových a nikotinových výrobků a jejich alternativ, alkoholických nápojů, daně z hazardních her, případně z regulovaného trhu s konopím.

„Různé návykové látky, nebo hazardní hry, mají různou míru škodlivosti a je na místě rozlišovat míru regulace podle evidence, kterou již dnes máme k dispozici," vysvětluje národní koordinátor pro protidrogovou politiku Vobořil.  

Akční plán zdůrazňuje prosazování principů vyvážené politiky v oblasti závislostí také na mezinárodní úrovni v návaznosti na předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022. Cílem je účinná a racionální politika založená na vědeckých důkazech. U nelegálních drog cílí na témata dekriminalizace a destigmatizace jejich uživatelů a dodržování lidských práv, v oblasti tabáku na podporu politiky harm reduction, tj. snižování škod.

V souvislosti s ukrajinskou krizí a uprchlickou vlnou se plán věnuje dopadům na situaci v oblasti užívání drog v ČR. Je proto potřeba navýšit kapacitu některých typů adiktologických služeb, zejména nízkoprahových programů s cílem posílit distribuci harm reduction materiálu, testování na infekční nemoci a zvýšit dostupnost jejich léčby, zejména hepatitidy typu C.

Akční plán citlivě zvažuje rovnováhu mezi potřebnými regulativními opatřeními a svobodou jednotlivců, princip svobodného trhu a míru škodlivosti jednotlivých závislostních produktů. K plnění prioritních témat budou rozpracovány konkrétní kroky, které budou předloženy ke schválení Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí do konce června 2023.

 

Kontakty pro média

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.gov.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, E-mail hlustik.david@vlada.gov.cz, M +420 602 244 776

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 v plném znění bude zveřejněn na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (rvkpp.vlada.gov.cz) pod záložkou Národní strategie a akční plány poté, co bude zveřejněno číslo usnesení vlády, kterým byl schválen.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage