Výsledky českého předsednictví v Radě EU

, rubrika Novinky

Na stránkách Českého předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) jsou shrnuty výsledky za období od 1. července do 31. prosince 2022. Přečtěte si výsledky, zveřejněné pod titulkem Úspěch v politice závislostí

Výsledky Českého předsednictví v Radě EU jsou shrnuty v češtině, angličtině a francouzštině na stránkách České předsednictví v Radě Evropské unie.

V úvodu se píše:

  • "Česká republika předsedala Radě Evropské unie od 1. července do 31. prosince 2022. Agenda českého předsednictví byla významně ovlivněna současnou geopolitickou situací, zejména pak ruskou agresí vůči Ukrajině, a naléhavou potřebou na ni adekvátně reagovat. Pod vedením českých ministrů a diplomatů se podařilo na jednáních dosáhnout řady velkých výsledků v legislativní i nelegislativní oblasti, které přehledně shrnuje tato sekce webu."

Úspěch v politice závislostí

Čtyři odstavce týkající se politiky v oblasti závislostí jsou uvedeny v kapitole Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (citujeme celé znění):

  • "Českému předsednictví se na prosincovém zasedání Rady podařilo schválit důležitý dokument na nejvyšší úrovni Rady Evropské unie. Jedná se o závěry Rady na téma lidskoprávního přístupu v drogových politikách. Ačkoliv dokument není právě závazný, vysílá jasný politický signál, že moderní drogová politika by měla stát na vědecky podložených informacích, lidských právech a humánním přístupu. Závěry mají rovněž silný mezinárodní přesah. 
  • Závěry Rady cílí na prosazování lidských práv v drogových politikách, na podporu destigmatizačního a nediskriminačním přístupu s cílem podpořit veřejné zdraví na úrovni EU, uplatňování přiměřených a účinných reakcí na trestné činy související s drogami včetně možnosti zkoumat inovativní a vědecky podložené přístupy v drogových politikách. Závěry rovněž podporují potřebu zajistit dobrovolný přístup ke službám a péči pro uživatele drog a cílí na specifické potřeby zranitelných skupin. Vyzývají členské státy EU, aby podpořily účast a zapojení občanské společnosti a vědecké komunity, posílily mezinárodní spolupráci a uplatňovaly důrazné odsouzení nepřiměřených trestů za trestné činy související s drogami. 
  • V oblasti drogové politiky české předsednictví rovněž podpořilo mezinárodní spolupráci se třetími zeměmi, participaci občanské společnosti v implementaci drogových politik či koordinovalo přípravu EU na jednání Komise OSN pro narkotika. České předsednictví se také zaměřilo na zdravotní dopady krize na Ukrajině nebo otevřelo diskuze k aktuálním trendům v oblasti metamfetaminu, a to jak v oblasti snižování nabídky, tak poptávky. Dále byl prostor věnován také revizi mandátu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, kdy se během předsednictví podařilo přijmout pozici Evropského parlamentu a v roce 2023 je tak pod vedením švédského předsednictví možné zahájit trialogy s Evropským parlamentem.
  • Během předsednictví byla organizována řada doprovodných akcí, například setkání národních protidrogových koordinátorů, kde se diskutovalo o otázce konopných politik, ale také řada dalších akcí, které se opíraly o ústřední prioritu českého předsednictví, tj. racionální a humánní drogovou politiku."

Zdroj:

[České předsednictví v Radě Evropské unie, Výsledky českého předsednictví v Radě EU, https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/vysledky-ceskeho-predsednictvi-v-rade-eu-puvodni-korenova-stranka/rada-pro-spravedlnost-a-vnitrni-veci/; zobrazeno 2023-01-25]