Doporučený postup pro hygienický servis v nízkoprahových adiktologických službách – COVID-19

, rubrika Novinky

1. 4. 2020: Doporučení pro pracovníky adiktologických služeb.

  1. Pro poskytování intervencí hygienického servisu platí stejná pravidla jako pro jakýkoliv jiný bezprostřední kontakt s klientem. Klient vchází do služby s nasazenou rouškou (nemá-li svou, služba mu ji poskytne), pracovník používá osobní ochranné pomůcky.
  2. Služba vyhradí omyvatelné místo v blízkosti sprchy / v koupelně, kam může klient odložit své osobní věci (oblečení apod.). Pokud služba nabízí výměnu oblečení, nové čisté oblečení přichystá na oddělené místo v koupelně.
  3. Hygienický servis probíhá standardně podle podmínek služby.
  4. Klient používá buď své vlastní hygienické pomůcky (např. zubní kartářek, holítko) nebo mu služba poskytne jednorázové pomůcky.
  5. Hygiena obličeje a čištění chrupu probíhá na závěr hygienického servisu.
  6. Klient zůstává s nasazenou rouškou po celou dobu poskytování intervence s výjimkou poslední fáze hygieny obličeje a chrupu.
  7. Roušku, se kterou klient absolvoval hygienický servis, spolu s použitými jednorázovými hygienickými pomůckami, popř. starým oblečením, klient vyhodí do odpadu nebo připraveného plastového pytle, který je poté zlikvidován; rouška je případně dekontaminována podle pokynů, které jsou dostupné na https://www.drogy-info.cz/article/koronavirus/desatero-manipulace-s-pouzitymi-platenymi-rouskami-pro-adiktologicke-sluzby/.
  8. Klient si nasazuje novou roušku, kterou mu služba pro tyto účely předem poskytla, a opouští službu.
  9. Pokud lze, je prostor, ve kterém proběhl hygienický servis, řádně vyvětrán. Je provedena povrchová případně prostorová desinfekce, zejména se to týká sprchy a prostoru vyhrazeného pro dočasné odložení osobních věcí klienta. Je-li to možné, prostor hygienického zázemí často větrejte.
  10. Při péči o klienty dbejte prioritně na ochranu svého zdraví a zdraví ostatních klientů, především v případě důvodného podezření na onemocnění COVID-19.

 

Odbor protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky

27.03.2020