62. zasedání Komise OSN pro narkotika (2019)

, rubrika Novinky

V březnu 2019 se konalo 62. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND). Výsledkem zasedání je přijetí ministerské deklarace, která stanovila podobu globální protidrogové politiky do roku 2029, a osmi rezolucí.  

Dokumenty z ministerského segmentu 62. zasedání CND v angličtině jsou k dispozici na stránce UNODC pod názvem Sixty-second session. Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky připravil souhrnnou informaci:

Informace ze 62. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND)

Ve dnech 14. - 22. března 2019 se konalo ve Vídni 62. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), v rámci kterého proběhl ve dnech 14. - 15. března 2019 ministerský segment CND. Výsledkem zasedání je přijetí ministerské deklarace, která stanovila podobu globální protidrogové politiky do roku 2029, a osmi rezolucí. Dále byly přijaty změny v seznamech omamných látek, psychotropních látek a prekursorů drog podle jednotlivých úmluv OSN.

Delegaci ČR, která je členem CND, vedl ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. V delegaci byly zastoupeny: sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Generální ředitelství cel a Stálá mise Vídeň.

Zasedáním Komise je dlouhodobě věnována značná pozornost členských zemí OSN, mezinárodních organizací, nevládních organizací a občanské společnosti, odborných institucí i vědeckých kruhů. Letos se 62. zasedání zúčastnil rekordní počet delegátů. Jako čestní hosté 62. CND vystoupili bolivijský prezident Evo Morales Ayma a mauricijský premiér Pravind Kumar Jugnauth. Během ministerského segmentu předneslo projev téměř 40 ministrů (většinou vnitra, zdravotnictví, ale i zahraničních věcí) z různých zemí.

Nejdůležitějším bodem zasedání bylo přijetí ministerské deklarace, která byla výsledkem několika měsíců intenzivních negociací na formálních i neformálních jednáních. Jedná se o politický text potvrzující podobu globální protidrogové politiky do r. 2029 a závazky přijaté v uplynulém období. Během přípravy dokumentu se výrazně projevoval střet dvou koncepcí - jednu představovaly země EU a „like-minded" (Kanada, USA, Austrálie, Švýcarsko, Norsko, včetně většiny latinskoamerických zemí), která se zaměřovala na současné hlavní problémy globální protidrogové politiky v souladu se závěry a doporučeními Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) k protidrogové problematice z r. 2016. Druhá skupina zemí (vedená zeměmi jako RF, Čína, Egypt, Pákistán, Peru) se vracela zpět k závazkům obsaženým v Politické deklaraci z r. 2009, které byly již překonané novým a zatím posledním konsensuálním dokumentem z r. 2016. Výstupní dokument obsahuje kompromisní znění, že Politická deklarace z roku 2009 i výstupní dokument UNGASS z roku 2016 se doplňují a vzájemně posilují. Úkolem mezinárodního společenství bude do roku 2029 (s průběžným hodnocením v roce 2024) prosazovat závazky obou dokumentů s cílem dosáhnout měřitelného pokroku v protidrogové politice. Text obsahuje v souladu s požadavky EU začlenění lidských práv a zohlednění potřeb zranitelných skupin, propojení s Agendou OSN 2030, podporu spolupráce s neziskovým sektorem a agenturami OSN, či posílení sběru dat. Naopak se nepodařilo začlenit pasáž o přiměřenosti trestů za drogové trestné činy či upřednostnit roli doporučení výstupního dokumentu UNGASS a vyhnout se potvrzení závazků / cílů z Politické deklarace 2009.

Jedním z nejdůležitějších bodů zasedání bylo hlasování o rozšíření seznamů omamných látek Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění Protokolu z roku 1972, seznamů psychotropních látek Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971 a seznamu prekursorů drog Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988. Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) došlo jednomyslně k rozšíření kontrolních seznamů o 9 nových psychoaktivních látek (4 nové syntetické deriváty fentanylů do seznamu I omamných látek, 4 nové syntetické kanabinoidy a 1 kathinon do seznamu II psychotropních látek). V souladu s doporučením Mezinárodní rady pro kontrolu omamných látek (INCB) bylo hlasováním jednomyslně schváleno zařazení 3 prekursorů látek amfetaminového typu do seznamu I prekursorů drog. CND rovněž přijala konsensem rozhodnutí, že o návrhu WHO na změnu v seznamech omamných a psychotropních látek týkající se konopí a konopných složek se bude jednat později (důvodem je pozdní předložení návrhu ze strany WHO).

Na 62. zasedání CND bylo projednáno a konsensem přijato osm rezolucí:

  • L.2 týkající se posílení mezinárodní spolupráce v oblasti prekurzorů (předložilo Turecko)
  • L.3 týkající se podpory role INCB při plnění svého mandátu (předložila Ruská federace)
  • L.4 týkající se preventivních opatření a léčby virové hepatitidy C po použití drog (předložilo Norsko)
  • L.5 týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti detekce a identifikace kapacit pro výrobu syntetických drog (předložila Austrálie)
  • L.6 týkající se alternativního rozvoje jako rozvojově orientované strategie boje proti drogám  (předložilo Německo, Thajsko a Peru)
  • L.7 týkající se výzev, které přináší neléčebné použití syntetických drog, zejména syntetických opioidů (předložila USA a Kanada)
  • L.8 týkající se oceňování potřeb mezinárodně kontrolovaných látek používaných pro léčebné a vědecké účely (předložil Salvador)
  • L.9  týkající se prevence přenosu HIV u žen po použití drog (předložila Brazílie).

Jménem EU a členských zemí EU bylo kosponzorováno pět rezolucí - L.4, L.5, L.6, L.8, L.9 - které byly v souladu s protidrogovou politikou a se zájmy EU.

Českou republiku na zasedání zastupoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zúčastnila se rovněž národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. ČR rovněž spolupořádala side event zaměřený na téma dekriminalizace. Spolu se zástupci Austrálie, Norska, USA a UK tak ČR sdílela své národní zkušenosti a výsledky v oblasti dekriminalizace v ČR; tohoto jednání se účastnil vedoucí českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Podrobnější informace o české účasti a fotografie ze 62. zasedání CND najdete v tiskové zprávě, zveřejněné na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.