Zodpovědná konzumace alkoholu - společenská fóra

, rubrika Blog

Fórum působící na úrovni Evropské unie a vybraná fóra působící v ČR.

Evropská unie

Na úrovni Evropské unie působí European Alcohol and Health Forum - Evropské fórum pro zodpovědné pití. Fórum bylo založeno v r. 2007 a má 40 členů. Jeho činnost je zastřešována Evropskou komisí - útvarem (generálním ředitelstvím) Zdraví a bezpečnost potravin (SANTE); fórum je jednou z jejích akčních platforem (action platforms).  Členy fóra se v souladu s jeho Chartou (PDF, po kliknutí se zahájí stahování souboru) mohou stát zastřešující organizace, které působí na evropské úrovni a plní aktivní roli ve snižování rizik spojených s konzumací alkoholu v zemích Evropské unie, a jsou připraveny se zavázat ke konkrétním a ověřitelným závazkům. 

Organizace působící na národní nebo nižší úrovni, nebo jednotlivé společnosti, se mohou stát členy, pokud se konkrétním a ověřitelným způsobem chtějí zapojit do aktivit fóra a jejich "evropská" zastřešující organizace nebo federace  je členem fóra. V činnosti fóra se setkávají zástupci obchodu a průmyslu, vědy, výzkumu, politiky, praxe...

Na stránkách Evropského fóra pro zodpovědné pití najdete podrobné informace v angličtině.  Seznam členů je uveden pod záložkou Membership. Přehled závazků, informace o jejich plnění a databáze závazků jsou pod záložkou Commitments. Odkazy na další zdroje informací najdete pod záložkou Alcohol Library.  

V rámci fóra působí tři odborné pracovní skupiny:

  • Taskforce on youth-related aspects of alcohol (Pracovní skupina pro aspekty /konzumace/ alkoholu v souvislosti s mládeží) – zabývá se správní praxí a přístupy jak řešit pití neplnoleté mládeže, řízení pod vlivem alkoholu, výchovou a vzděláváním mladých lidí, podporou  odpovědného prodeje a podávání alkoholu a ochranou mládeže před důsledky zneužívaní alkoholu jinými osobami. 
  • Taskforce on marketing communication (Pracovní skupina pro marketingovou komunikaci) –  zabývá se iniciativami, které se vztahují k regulaci a praxi marketingu alkoholických nápojů.
  • Science Group (Vědecká skupina) – poskytuje vědeckou podporu pro činnost fóra. 

Výstupy z činnosti pracovních skupin, včetně plánu jejich činnosti, jsou pod záložkou Task Forces.

Česká republika

V ČR jsou iniciativami podporujícími a/nebo propagujícími zodpovědné (střídmé) pití alkoholu například Fórum PSR (Zodpovědní výrobci lihovin), fórum Pij s rozumem nebo Na pivo s rozumem, kde lze najít i řadu informačních příruček týkajících se dopadů konzumace alkoholu na zdraví.

S evropskými standardy zodpovědné konzumace alkoholu ve své propagaci pracují některé firmy působící v ČR, například Brown-Forman Corporation, jak je uvedeno na jejích stránkách v části Zodpovědná konzumace nebo Stock Spirits Group, jak lze zjistit na její stránce Zodpovědná konzumace alkoholu.

Tyto příklady jsme vybrali namátkou, další lze zjistit na internetu při vyhledávání na řetězec "zodpovědné pití".


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.