Krátkodobá detoxikace versus dlouhodobá léčba kombinací buprenorfin/naloxon u mládeže závislé na opioidech

, rubrika Blog

Studie, které hodnotila účinnost dlouhodobého (12týdenního) podávání kombinace buprenorfinu s naloxonem u mládeže závislé na opioidech, prokázala přínos tohoto postupu v porovnání s krátkodobou detoxikací již v roce 2006.

Informace o studii a výsledná zjištění přinesly stránky proLekare.cz. 

Studie probíhala od července 2003 do prosince 2005 v USA. Zúčastnilo se jí 152 pacientů ve věku 15–21 let, kteří podstoupili buď 14denní ambulantní detoxikaci (skupina A, n = 78), nebo 12týdenní léčbu buprenorfinem/naloxonem (skupina B, n = 74). Studie primárně hodnotila přítomnost opioidů v odebrané moči ve 4., 8. a 12. týdnu. Z výsledků studie proLekare.cz uvádí mj.:

  • "Všechny vzorky moči do 12. týdne poskytlo 41 pacientů ze skupiny A a 49 pacientů ze skupiny B. Ve 4. týdnu mělo pozitivní výsledky moči na opioidy 61 % pacientů ze skupiny A a 26 % pacientů ze skupiny B. V 8. týdnu byla přítomnost opioidů v moči zjištěna u 54 % pacientů ze skupiny A a 23 % pacientů ze skupiny B. Ve 12. týdnu pak mělo pozitivní výsledky 51 % pacientů ze skupiny A a 43 % pacientů ze skupiny B. Rozdíl mezi skupinami byl statisticky významný ve 4. týdnu (poměr šancí [OR] 7,05; 95% interval spolehlivosti [CI] 2,87–17,29; p < 0,001) a v 8. týdnu (OR 5,07; 95% CI 2,02–12,79; p = 0,001), ale nikoliv ve 12. týdnu (OR 1,84; 95% CI 0,75–4,49; p = 0,18). 
  • Pacienti ze skupiny A měli menší pravděpodobnost dokončení léčby než pacienti ze skupiny B (OR 0,13; 95% CI 0,07–0,26; p < 0,001). Léčbu dokončilo 20,5 % pacientů ze skupiny A a 70 % pacientů ze skupiny B. Nejčastějším důvodem nedokončení terapie bylo její 2týdenní přerušení."

Jedná se o tuto studii: Woody G. E., Poole S. A. Extended vs short-term buprenorphine-naloxone for treatment of opioid-addicted youth. JAMA 2008; 300 (17): 2003–2011, doi: 10.1001/jama.2008.574.