Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené (výzkum SANANIM)

, rubrika Blog

Výzkumný projekt realizovaný organizací SANANIM z. ú. probíhal v letech 2018-2021; byl podpořen z Evropského sociálního fondu, č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180. 

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY CASE MANAGEMENTU A RODINNÉHO MOBILNÍHO TÝMU

Abstrakt

"Práce si klade za cíl zhodnocení efektivity case managementu a mobilního rodinného týmu u uživatelů návykových látek s přidruženou psychiatrickou diagnózou a u jejich blízkých. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 121 klientů case manage­mentu SANANIM a 11 osob blízkých klientům case managementu, které čerpaly služby mobilního rodinného týmu SANANIM. Všem účastníkům bylo více než 18 let. Byl použit modifikovaný Dotazník životní spokojenosti, který byl odebrán u souboru uživatelů s duální diagnózou a u souboru osob blízkých při zahájení spolupráce a na konci spolupráce nebo na konci projektu.

Možná interpretace výsledků t-testu je, že soubor uživatelů s duální diagnózou signifikantně lépe hodnotí svoji celkovou životní spokojenost po čerpání case managementu než při vstupu do něj. Po čerpání case managementu jsou klienti spo­kojenější také ve všech dílčích životních oblastech. Střední efekt case managementu byl zjištěn u hodnocení celkové životní spokojenosti a byl také identifikován u hodnocení spokojenosti v oblasti zaměstnání, finanční situace a bydlení. Spíše nízký než střední efekt case managementu byl identifikován v oblasti volného času a vztahu k vlastním dětem. Nízký efekt byl iden­tifikován v oblasti zdraví, vztahu k vlastní osobě, oblasti rodinných a přátelských vztahů, vztahů partnerských a manželských a v oblasti sexu.

Interpretace výsledků testů nezávislosti χ2 pro čtyřpolní tabulku (kontingenční tabulku 2x2) naznačují, že byla zjištěna sou­vislost mezi zaměstnaností a poskytováním case managementu. Po čerpání služeb case managementu mělo zaměstnání vý­znamně více klientů než při vstupu do programu. Naopak nebyla zjištěna souvislost mezi zapojením do case managementu a partnerstvím (počet klientů, kteří byli v partnerském vztahu).

U souboru osob blízkých byla identifikována následující zjištění. Možná interpretace výsledků t-testu je, že soubor osob blízkých signifikantně lépe hodnotí svoji celkovou životní spokojenost po čerpání služeb mobilního rodinného týmu než při vstupu do programu. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v hodnocení spokojenosti v oblasti zdraví, volného času a u vzta­hu k vlastním dětem. Rodinný mobilní tým má velký efekt v celkové životní spokojenosti a v oblastech zdraví, volného času a vztahu k vlastním dětem. Naopak nebyl identifikován signifikantní efekt rodinného mobilního týmu na vztah k vlastní oso­bě, rodinné a přátelské vztahy a partnerské a manželské soužití.

Ze zjištění lze vyvodit závěr, že case management a mobilní rodinný tým jsou efektivní metody práce, které zvyšují spokoje­nost klientů s jejich životy."

[VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY CASE MANAGEMENTU A RODINNÉHO MOBILNÍHO TÝMU v rámci projektu „Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180); Výzkum vznikl jako výstup projektu ESF „Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180); SANANIM, Praha, 2021]

Další informace

Informace o projektu Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené je zveřejněna na stránkách SANANIM z.ú. Zájemci z řad odborníků mohou požádat o zaslání plného znění výzkumné zprávy.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage