Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadprůměrné

, rubrika Press centrum

20. 9. 2016: Tisková zpráva o výsledcích Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015. Grafická příloha je pouze v připojeném PDF.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá,
české zkušenosti náctiletých zůstávají nadprůměrné

Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu
a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015


PRAHA, 20.09.2016 - Nové výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 ukázaly, že konzumace alkoholu a cigaret mezi studenty výrazně klesá, stejně jako užívání nelegálních drog. Čeští šestnáctiletí však zůstávajív kouření, pití alkoholu a užívání konopí nadále nad evropským průměrem. Jde o šestou vlnu sběru dat od roku 1995. Celkem se do studie zapojilo téměř 100 tisíc šestnáctiletých studentů z 35 evropských zemí.
V ČR se do výsledného souboru zapojilo téměř 3000 respondentů narozených v roce 1999.

Hlavním cílem projektu ESPAD je podat přehled o rozsahu užívání legálních a nelegálních drog mezi mládeží (ve věku 15-16 let) a porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích. Studie ESPAD je důležitým zdrojem informací o užívání návykových látek mezi evropskými školáky již od r. 1995, a je proto nedocenitelná pro sledování trendů v čase. „Studie se v roce 2015 nově rozšířila také o hraní počítačových her, hazardních her a další internetové aktivity. Online aktivity totiž u mladistvých stále narůstají. Až 84 % dotázaných denně surfuje na internetu, z toho polovina stráví každý den na internetu více než čtyři hodiny," popisuje další rozšíření pojektu Mgr. Pavla Chomynová, koordinátorka studie ESPAD v ČR.

Výsledky studie ESPAD 2015 naznačují zřetelný pokles užívání návykových látek u české mládeže. K významnému poklesu došlo u pravidelného kouření, u časté konzumace vysokých dávek alkoholu i u nelegálních drog. „Možných příčin poklesu může být více. Jednou z nich může být změna životního stylu mládeže. Mladí lidé pod vlivem informací a postojů sdílených ve virtuálním prostoru více dbají o své zdraví, o svůj vzhled a svou „pověst" a sociální sítě představují riziko rozšíření zprávy o nevhodném chování," domnívá se PhDr. Ladislav Csémy, národní koordinátor studie ESPAD v ČR a vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí z Národního ústavu duševního zdraví.


Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

Mezi roky 2011 a 2015 došlo k výraznému poklesu konzumace alkoholu. Zatímco v roce 2011 uvedlo pravidelné pití nadměrných dávek alkoholu (alespoň 1x týdně) 115 000 dospívajících (ve věku 15-19 let) a pravidelnou opilost 23 000 dospívajících, v roce 2015 šlo v případě pravidelného pití o 56 000 dospívajících a pravidelné opilosti o 8 000 dospívajících. V pití nadměrných dávek, tj. 5 a více sklenic alespoň jednou v posledních 30 dnech, jsme stále nad průměrem Evropy (viz. Příloha-Graf č. 1). Počet českých dětí, které mají zkušenost s pitím alkoholu do 13 let věku, dokonce převyšuje evropský průměr o 20 % (viz. Příloha-Graf č. 4). „Pokles konzumace alkoholu u náctiletých mě těší. Částečně si to také vysvětluji soustavnou informační kampaní a spoluprací složek státní správy i samosprávy, například rozsáhlé kontroly nalévání alkoholu nezletilým prováděné ve spolupráci s policií přispěly k rozšíření povědomí o toleranci pití mladistvých a snadné dostupnosti alkoholu," uvádí národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil a dodává: „V pití dětí v raném věku ale stále vedeme. Spotřeba alkoholu je stále příliš vysoká. Navíc české děti stále vnímají dostupnost alkoholu všeho druhu jako velmi snadnou, a to jak v restauracích či barech, tak i v obchodech, a s tím je potřeba něco dělat."

Ø malým Čechům je v době, kdy vypijí svoji první sklenici alkoholu, v průměru 12,6 let

Náctiletí kouří méně, ale každý den si cigaretu zapálí až 2 z 10

Ve srovnání s rokem 2011 došlo k výraznému poklesu kouření cigaret u 16letých, a to jak u jednorázových zkušeností s cigaretami, tak u denního kuřáctví i silného kouření (tj. kouření 11 a více cigaret denně). Výraznější pokles byl zaznamenán u chlapců, rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnávají. Srovnáme-li počet dospívajících (ve věku 15-19 let), tak v roce 2011 denně kouřilo 140 000 dospívajících, z nich přibližně 44 000 tvořili silní kuřáci, a v roce 2015 denně kouřilo 76 000 dospívajících, z nich přibližně 21 000 tvořili silní kuřáci. I přesto, že se situace zlepšuje, překračujeme evropský průměr jak v denním, tak i v silném kouření (viz. Příloha-Graf č. 2).

 

Ø průměrný věk malých Čechů v době, kdy vykouří svou první cigaretu, je 11,9 let

Náctiletí mají méně zkušeností s nelegálními drogami, vede konopí

V roce 2015 pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami, a to u všech sledovaných nelegálních drog včetně konopných látek. V roce 2015 téměř 38 % studentů vyzkoušelo v životě nelegální drogu, nejčastěji (až 37 %) konopné látky. K významnému poklesu zkušeností s užitím konopných látek došlo u chlapců, u dívek se situace v posledních letech nezměnila. Zkušenost s konopnými látkami přesahuje evropský průměr o 20 % (viz. Příloha - Graf č. 3).

Ø průměrný věk malých Čechů v době, kdy vykouří svůj první joint, je 14,5 let

  

Vnímání snadné dostupnosti přetrvává

V evropském kontextu jsou zkušenosti českých 16letých nadprůměrné, zejména se to týká zkušeností s cigaretami, alkoholem a užitím nelegálních drog. Subjektivně vnímaná dostupnost cigaret a alkoholu zůstává dlouhodobě vysoká, a to i přesto, že se jedná o látky, které by šestnáctiletým studentům neměly být volně dostupné (viz. Příloha - Graf č. 5). „Se snadnou dostupností se pereme prakticky pořád. V budoucnu se chceme zaměřit více na obchodní řetězce, ale i na malé prodejny typu večerky, u nichž se ukazuje, že nemají, až na výjimky, problém s prodejem alkoholu a cigaret dětem," dodává národní protidrogový koordinátor Vobořil.

Ø 80 % šestnáctiletých si obstará cigarety a pivo velmi snadno

Ø 50 % si snadno obstará jiný druh alkoholu a konopné látky

 

Vnímání rizikovosti

V dlouhodobém horizontu (od roku 2007) narůstá podíl respondentů, kteří vnímají zdravotní rizika spojená s intenzivním kouřením a intenzivní konzumací alkoholu. Na druhou stranu klesl podíl studentů, kteří považují za velké riziko experiment s konopnými látkami a pervitinem. „Snižuje se vnímání rizikovosti pervitinu či konopí, což bereme jako varovný signál. Zároveň v Evropě vzrůstá zájem o nové drogy, u kterých dosud nejsou zmapované účinky," přibližuje rizikovost národní koordinátor studie ESPAD Ladislav Csémy.


Gaming, gambling a internetové aktivity

Co se týče trávení volného času dospívajících, podíl šestnáctiletých studentů, kteří uvádí, že se ve volném čase věnují čtení knížek, koníčkům a aktivně sportují, je relativně stabilní. Až 28 % studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry, 84 % denně surfuje na internetu a 41,5 % studentů stráví v běžný všední den na internetu 4 a více hodin. Více než 9 % studentů hrálo v posledních 12 měsících hazardní hry. Odhadem je mezi šestnáctiletými přibližně 2,7 % v riziku vzniku problémového hráčství. „Od roku 2003 se výrazně zvýšil podíl dospívajících, kteří tráví volný čas surfováním na internetu. Naopak od roku 2011 došlo k poklesu podílu studentů, kteří tráví volný čas s přáteli chozením venku jen tak pro zábavu (po nákupních centrech, na ulici, v parku, na hřištích apod.), a k výraznému poklesu těch, kteří chodí pravidelně večer ven za zábavou (tj. na večírky, diskotéky," říká Pavla Chomynová.


Příčiny poklesu rizikového chování náctiletých: trendy

Výsledky studie, které svědčí o poklesu užívání drog mezi náctiletými napříč Evropou, je možné považovat za věrohodné, byly potvrzeny opakovanou studií v roce 2016. Příčiny těchto pozitivních trendů nelze jednoznačně vysvětlit, ale v současné chvíli lze uvažovat o několika faktorech, které s vývojem rizikového chování mohou souviset.

 

„Může jít o obecný trend mezi mládeží v ČR, který potvrzují další rozsáhlé studie realizované v posledních letech. Např. studie HBSC 2014 poukázala na to, že byl zaznamenán pokles výskytu pravidelného kouření, pravidelné konzumace alkoholu i pokles zkušeností s užitím konopných látek z 31 % v roce 2010 na 24 % v roce 2014," uvádí Ladislav Csémy.

 

Odborníci se ale shodují na dalších faktorech, například na tom, že může jít o obecný trend, který není specifický jen pro mládež v ČR - obdobné změny ve vývoji rizikového chování byly zaznamenány v řadě evropských zemí. „V posledních letech dochází ke změnám v trávení volného času mládeže zejména ve spojení s používáním internetu a sociálních sítí. Děti chodí méně ven, více času tráví ve virtuálním prostoru, resp. doma, kde je nižší pravděpodobnost užívání legálních i nelegálních drog. Na druhou stranu se v souvislosti s trávením času na internetu, počítači či chytrém telefonu objevují jiná rizika, například závislost na hraní počítačových nebo hazardních her," vysvětluje Chomynová

 

Dále se odborníci shodují na tom, že se díky rozšíření informací o výskytu drog v posledních letech na školách snižují problémy spojené s kouřením, alkoholem i nelegálními drogami, naopak dochází k nárůstu agrese, šikany a zejména kyberšikany, což má souvislost právě s používáním nových technologií. „Navíc se nyní, víc než kdy dřív, zvyšuje dohled a kontrola ze strany rodičů. Částečně je to spojeno opět s komunikačními technologiemi, neboť každý dospívajcí má mobilní telefon a pro rodiče je bezprostředně dosažitelný. Volný čas dětí je více strukturovaný a organizovaný," uzavírá Csémy.

 

Národní protidrogový koordinátor Vobořil přidává politický pohled: „Pravděpodobně začínáme vidět i pozitivní dopady realizace národní protidrogové strategie a opatření protidrogové politiky vůbec. A to i přesto, že prevence je dlouhodobě nejméně financovanou součástí protidrogové politiky a preventivní programy se v praxi potýkají s nedostatkem zdrojů. Budu se tak i nadále snažit získat prostředky k tomu, aby preventivní programy pomohly klesajícímu trendu rizikového chování a dostaly Českou republiku pryč z čelních míst na žebříčku konzumace alkoholu a dalších drog mezi mládeží. "

 

Výskyt rizikového chování mezi 16letými v roce 2015 v číslech:

Ø  66 % šestnáctiletých studentů někdy v životě kouřilo cigarety

Ø  16,4 % šestnáctiletých kouří denně

Ø  téměř 96 % studentů ochutnalo v životě alkohol

Ø  až 42 % šestnáctiletých pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti

Ø  průměrný věk první zkušenosti s cigaretou dosahuje 11,9 let

Ø  průměrný věk první konzumace alkoholu dosahuje 12,6 let

Ø  37,4 % studentů vyzkoušelo v životě nějakounelegální drogu, nejčastěji (36,8 %) konopné látky

Ø  věk první zkušenosti s konopnými látkami dosahuje 14,5 let

Ø  více než 80 % šestnáctiletých si dokáže obstarat cigarety a pivo velmi snadno, 50 % studentů si snadno obstará jiný druh alkoholu a konopí

Ø  téměř 84 % studentů denně surfuje na internetu

Ø  až 28 % studentů hraje denně počítačové hry

Ø  42 % studentů stráví ve všední den na internetu 4 a více hodin

Ø  9 % studentů hrálo v posledním roce hazardní hry

Mezinárodní zpráva z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 je spolu s podrobnými tabulkami ke stažení na www.espad.org.

Grafická příloha je v připojeném PDF. Výsledky byly publikovány i v Zaostřeno 5/2016.

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz