Hazardní hraní loni výrazně ovlivnila pandemie. Češi prohráli 32,7 mld. Kč, méně než v předchozím roce

, rubrika Press centrum

Praha, 24.6.2021 – Oblast hazardního hraní byla v roce 2020 výrazně ovlivněna pandemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. Pandemie měla dopad na trh s hazardními hrami, jejich dostupnost, životní styl hráčů a také na nabídku a dostupnost prevence, poradenství a léčby. Uvádí to Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice, kterou schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2020 z dlouhodobého hlediska dochází k mírnému nárůstu míry hazardního hraní v dospělé populaci, a to jak v případě loterií, které jsou nejčastěji uváděnou hazardní hrou, tak i v případě ostatních typů hazardních her. V roce 2020 byl nicméně zaznamenán mírný meziroční pokles hraní hazardních her v posledních 12 měsících, který může do určité míry souviset s opatřeními zavedenými v souvislosti s epidemií COVID-19.

Hraní hazardních her včetně loterií v posledních 12 měsících uvedlo 35-50 % dospělých, kteří nejčastěji uváděli právě účast na loteriích. Prevalence hraní u loterií roste dlouhodobě. K nárůstu přispělo pravděpodobně otevření on-line prostředí v ČR pro všechny typy her od roku 2017. Nárůst lze sledovat u obou pohlaví - s vyšším nárůstem mezi muži - a také ve skupině mladých dospělých ve věku 15-34 let," uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Výskyt hraní hazardních her mimo loterie v loňském roce mírně klesl, pravděpodobně v souvislosti s opatřeními souvisejícími s COVID-19. Dlouhodobě lze pozorovat výrazně vyšší prevalenci hraní hazardních her jiných než loterie mezi mladými dospělými ve věkové skupině 15-34 let, zejména u mužů. K nejčastěji uváděným hazardním hrám mimo loterie patří dlouhodobě kurzové sázky land-based (5-15 % v posledních 12 měsících) spolu s kurzovými sázkami (včetně live sázek) on-line (3-17 %), následované technickými hrami land-based (3-6 %). V nižší míře se uvádí hraní živých her v kasinu (1-3 %), a to jak v prostředí land-based, tak on-line.

Trh s hazardními hrami

Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří byl v roce 2020 přerušen na období přibližně třetiny roku. Loni mělo povolení provozovat hazardní hry v ČR celkem 51 společností. Celkem 8 společností provozovalo loterie, 8 kurzové sázky, 44 technické hry, 36 živé hry a 1 bingo land-based. Od roku 2011, kdy bylo v ČR přes 100 tis. povolených technických her, jejich počet klesá. K 1. 1. 2021 jich bylo povoleno 33 tis., tj. 3,1 na 1000 obyvatel (meziroční pokles o 10,6 %). K meziročnímu poklesu došlo ve všech krajích.

Počet heren a kasin, který dosáhl historického maxima v r. 2011 (8367), se dlouhodobě snižuje. Provozoven s povolenou živou nebo technickou hrou bylo k 1. 1. 2021 povoleno celkem 1007, poprvé v za dobu sledování byl počet kasin vyšší než počet heren.

 V ČR působilo celkem 2175 land-based sázkových kanceláří. V přepočtu na počet obyvatel bylo k 1. 1. 2021 v ČR 20 sázkových kanceláří na 100 tis. obyvatel. Velká většina kursového sázení probíhá v současnosti v on-line prostředí.

Hráči v r. 2020 prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 32,7 mld. Kč, což je o 3,6 mld. Kč (9,9 %) méně než v r. 2019. Celkem bylo do hry vloženo 393,1 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 360,4 mld. Kč.

Nejvyšší podíl příjmů provozovatelů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na technické hry land-based, které tvořily 27,5 % trhu a utržily 9,0 mld. Kč. Kursové sázky on-line utržily 7,6 mld. Kč (23,2 % trhu), loterie land-based 6,4 mld. Kč (19,4 %) a technické hry on-line 6,1 mld. Kč (18,7 %).

Meziročně se výrazně snížil tržní podíl technických her land-based (o 14 procentních bodů) a naopak výrazně zvýšil podíl TH on-line (o 11 p. b.). V dlouhodobém horizontu roste podíl kurzových sázek on-line a loterií a klesá podíl technických her land-based. Dlouhodobě roste podíl on-line hazardních her, v roce 2020 dosáhl 47,6 %.

Tyto trendy lze kromě podmínek a opatření vyplývajících ze změny regulačního rámce hazardních her v r. 2017 přičíst narůstajícímu počtu obcí regulujících hazardní hry na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V r. 2020 se jejich počet zvýšil o 3 na 709 obcí, z nich úplně zakazovalo TH 444 obcí (63 %). Všech 35 nejlidnatějších měst v ČR má vyhlášku regulující hazardní hry," uvedl Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které zprávu připravilo.

Výběr daně z hazardních her dosáhl v r. 2020 celkem 10,1 mld. Kč, což je téměř stejně jako v předchozím roce. Z informací o činnost dozorových orgánů vyplývá, že klesá počet případů nelegálně provozovaných her v hernách a kasinech, naopak narůstá problematika kontroly na provozováním hazardních her on-line.

Hraní hazardních her u dětí a mládeže

Poslední vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ukázala, že prevalence hraní hazardních her v populaci 16letých zůstává od r. 2015 na přibližně stejné úrovni - v posledních 12 měsících ho uvádí 9,2-10,5 % studentů. Oproti předchozím letům se ale zvýšil podíl těch, kteří hráli s frekvencí jednou měsíčně nebo méně často, naopak klesl podíl těch, kteří uvedli pravidelné hraní.  

Problémové hráčství

Z odhadů z celopopulačních studií vyplývá, že v riziku problémového hráčství se nachází až 400-800 tis. osob, z toho ve vysokém riziku 100-200 tis. osob. Nejvyšší zastoupení hráčů v riziku je mezi hráči technických her a on-line her - přibližně pětina až třetina těch, kteří hráli technické hry v posledních 12 měsících se nachází v pásmu vysokého rizika, mezi hráči on-line her je to přibližně 10-20 %.

Také ze studie mezi lékaři ČR, kterou opakujeme ve dvouletých intervalech, vyplývá odhad přibližně 70-80 tis. osob s hráčskou poruchou nebo s velkými problémy vyplývajícími ze ztráty kontroly nad hazardním hraním," dodal Viktor Mravčík.

Studie mezi hráči v léčbě v r. 2019 potvrdila vysoký výskyt psychických problémů. Až 63 % hráčů v posledních 30 dnech před léčbou trpělo úzkostně-depresivní poruchou, dalších 20 % vykazovalo zvýšené riziko této poruchy.

Léčba

Míra vstupu hráčů hazardních her do léčby je poměrně nízká, i když kapacita a dostupnost specializované péče v ČR roste. Příčinou jsou mj. bariéry na straně hráčů. Klienti se potýkají s pocity studu, strachu, že vyjde najevo jejich problém, a z obavy odmítnutí ze strany rodiny a osob blízkých po přiznání problému. Často se objevuje také obava z ukončení hraní. V r. 2020 byl vstup do léčby komplikován opatřeními v souvislosti s COVID-19 na straně hráčů i dostupnosti služeb.

V důsledku pandemie COVID-19 došlo v r. 2020 k omezením v poskytování osobních intervencí, které však nevedlo k poklesu výkonnosti služeb. V kontaktu s klienty byly využívány on-line komunikační nástroje, sociální sítě a videokonferenční aplikace.

Kontakt pro média

Mgr. Kristina Vurmová Labohá
tel: +420 737 247 167
vurmova.kristina@vlada.cz