Zemřel adiktolog Tomáš Zábranský

, rubrika Novinky

Čest jeho památce!

Vzpomínáme ...

Jeho hlavními výzkumnými zájmy byly epidemiologie problémového užívání nelegálních drog a související morbidita a mortalita. Zabýval se rovněž problematikou drogových trhů a evaluací drogových politik. V posledních letech byl intenzivně zapojen do oblasti léčebného využití konopí a kanabinoidů. Byl jedním z iniciátorů a propagátorů léčby konopím, zasloužil se zásadní měrou o její zpřístupnění v ČR.

V letech 1999–2001 byl u zrodu drogového informačního systému v ČR a založení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti; poté byl externím spolupracovníkem NMS. Byl vedoucím studie PAD, která ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v ČR po roce 1998, který ve svém důsledku vedl k rekodifikaci drogových trestných činů v novém trestním zákoníku z r. 2009. Mimo jiné byl rovněž hlavním autorem první Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR (za rok 2001) zpracované podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)  a podílel se na založení časopisu Zaostřeno na drogy.

V r. 2005 byl u zrodu oboru adiktologie a založení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (původně Centrum adiktologie), kde také vyučoval a vedl výzkumné projekty. Vyučoval rovněž na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Byl autorem více než stovky publikací v recenzovaných časopisech a monografiích a dvou odborných knih; přehled citací jeho prací je dostupný na stránce scholar.google.cz. Na téma drog publikoval také v tištěných a elektronických médiích, vystupoval v televizi a rozhlase.

Další informace o působení Tomáše Zábranského v ČR či jako experta a vedoucího mezinárodních projektů najdete na Wikipedii pod heslem Tomáš Zábranský, v nekrologu zveřejněném v žurnálu Univerzity Palackého (Zemřel Tomáš Zábranský, absolvent UP a vědec světového formátu) či v obsáhlém článku ve Zdravotnickém deníku - Změnil přístup České republiky k návykovým látkám. S Tomášem Zábranským odchází významná osobnost adiktologie

Přátelé a kolegové mohou zanechat vzpomínky a kondolence na stránce remembr.com/tomas.zabransky