Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

, rubrika Novinky

Informace o tiskové zprávě Ústavního soudu z 5. května 2021, TZ 29/2021 s odkazem na plné znění nález č. Pl. ÚS 98/20.

Z tiskové zprávy Ústavního soudu č. TZ 29/2021 ze dne 5. května 2021 citujeme první odstavec:

  • "Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) částečně vyhovělo návrhu Okresního soudu v Chrudimi a zrušilo část ustanovení § 289 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, které zmocňovalo vládu k přijetí nařízení a stanovení, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v případě omamných a psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Současně Ústavní soud rozhodl, že pozbývají platnosti § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb. V obou případech zrušil právní úpravu dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Návrh na zrušení § 284 odst. 1 ve slovech „větším než malém“ a § 285 odst. 1 a 3 ve slovech “větším než malém“ a „ve větším rozsahu“ byl zamítnut, neboť Ústavní soud neshledal jejich neústavnost."

A dále citujeme poslední odstavec tiskové zprávy:

  • "Účinky nálezu se odvíjí teprve ode dne, kdy bude nález vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nosné důvody nálezu lze proto uplatnit pouze do budoucna, nikoli pro rozhodování soudu o skutcích, k nimž došlo za trvání napadené právní úpravy. Opačný přístup k zahájeným, ale i již ukončeným věcem, by totiž nevedl pro adresáty zrušeného ustanovení v rozporu se smyslem tohoto nálezu k vyšší míře právní jistoty."

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 98/20 je dostupný v PDF na stránkách Ústavního soudu: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/18._tyden/Pl._US_98_20_na_web.pdf

[Ústavní soud opět zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé,Ústavní soud, 5. 5. 2021; https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-opet-zrusil-ustanoveni-trestniho-zakoniku-zmocnujici-vladu-ke-konkretizaci-pojmu-mnozstvi-vetsi-nez-male; zobrazeno 6. 5. 2021]