Vliv adherence k substituční léčbě závislosti na opioidech na výskyt relapsů

, rubrika Blog

Americká retrospektivní studie se zaměřila na adherenci k substituční léčbě buprenorfinem během prvního roku užívání a její souvislost s výskytem relapsů u osob závislých na opioidech. Dále hodnotila vliv adherence na využívání zdravotní péče, náklady na zdravotní péči a faktory spojené s adherencí, respektive neadherencí.

Informaci o studii a výsledná zjištění přinesl server proLekare.cz. Uvádí mimo jiné:

"Celkem bylo do studie zahrnuto 16 085 osob z databáze MarketScan Commercial a 5688 pacientů z databáze Medicaid. Průměrný věk činil 32,4, resp. 32,9 roku, podíl mužů 63 %, resp. 27 %. Dostatečná adherence byla zjištěna u 37,1 % zařazených z MarketScan Commercial a u 41,3 % z Medicaid.

Výsledky ukázaly významně vyšší výskyt relapsů, hospitalizací a návštěv pohotovosti u osob s nedostatečnou adherencí k léčbě buprenorfinem v porovnání s účastníky s dostatečnou adherencí. Se zvyšujícím se počtem dní pokrytých léčbou stoupaly náklady na farmakoterapii, ale klesaly náklady na zdravotní péči. Celkové zdravotní náklady s rostoucí mírou adherence klesaly."

Jedná se o tuto studii: Zdroj: Ronquest N. A., Willson T. M., Montejano L. B. et al. Relationship between buprenorphine adherence and relapse, health care utilization and costs in privately and publicly insured patients with opioid use disorder. Subst Abuse Rehabil 2018 Sep 21; 9: 59−78, doi: 10.2147/SAR.S150253.