" />

Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy

, rubrika Blog

"Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení" byla předložena vládě v červenci 2017 a poté zpřístupněna veřejnosti. 

Cílem Analýzy bylo identifikovat, jak aktéři z herního průmyslu mohou ovlivňovat činnosti a funkce veřejné správy v oblasti regulace hazardních her. Jako nejčastější forma vlivu herního průmyslu na veřejný sektor byly identifikovány klientelismus, nelegitimní lobbing či jednání ve střetu zájmů.

Analýza se zaměřuje na provozovatele hazardních her, státní správu (zejména Ministerstvo financí) a samosprávu coby klíčové aktéry v rámci regulace hazardních her. Poukazuje na některé nedostatky či nežádoucí jevy, ke kterým v minulosti docházelo. Věnuje se také problematice regulace hazardu na komunální úrovni prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.

V závěru Analýzy jsou předložena doporučení v legislativní i nelegislativní rovině, jejichž přijetí a vynucování by mohlo pomoci ke snížení korupčních rizik. Jedná se např. o posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu, zvýšení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání či přijetí protikorupčního programu společnostmi v herním průmyslu.

Poznámka redakce: Původně byla analýza dostupná i na stránkách www.korupce.cz. Tento článek byl aktualizován 30. 8. 2019.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz