Sociální status pacientů v substituční léčbě jako významný indikátor kvality života

, rubrika Blog

Prim. MUDr. Petr Popov prezentoval na AT konferenci ČLS JEP 2018 příznivé výsledky průzkumu věnovaného vlivu SL na sociální stav pacientů.

Podrobnou informaci o pilotním dotazníkovém šetření z r. 2018,  věnovaném vlivu substituční léčby (SL) na sociální stav pacientů i zkušenosti adiktologických center, a jeho výsledcích, přináší server proLekare.cz. Článek Sociální status pacientů v substituční léčbě jako významný faktor kvality života je doplněn grafy a odkazy na literaturu. Uvádí mimo jiné:

  • "Před zahájením SL mělo 34 % pacientů základní vzdělání, 34 % dokončený učební obor bez maturity, 29 % střední školu s maturitou, 2 % vysokoškolské vzdělání a 1 % bylo bez vzdělání. Mírně vyšší úroveň vzdělání měli pacienti léčení buprenorfinem/naloxonem. Po zahájení SL si 11 % respondentů zlepšilo úroveň vzdělání, resp. kvalifikace – dosáhlo vyššího stupně vzdělání nebo absolvovalo rekvalifikační kurz.
  • Co se týká bydlení, během SL klesl počet pacientů, kteří neměli žádné bydlení, z 9 na 1 % a počet pacientů, kteří bydleli u rodičů, z 32 na 19 %. Naopak vzrostl počet těch, kteří bydleli v pronájmu z 34 na 44 % a ve vlastním bytě/domě z 16 na 27 % (viz obr. 1). 
  • SL také měla příznivý vliv na zdroj příjmů. Trvalý pracovní poměr mělo před zahájením léčby 25 % pacientů a tento podíl vzrostl během SL na 48 %. Rovněž mírně vzrostl počet pacientů pracujících na živnostenský list (z 6 na 8 %) a také zastoupení pacientů pobírajících invalidní důchod (z 5 na 8 %). Klesl počet těch, kteří neměli žádný zdroj příjmů (ze 14 na 2 %), měli jen příležitostný pracovní poměr (z 24 na 17 %) či pobírali sociální dávky (z 19 na 13 %)."