Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě

, rubrika Blog

Bakalářská práce, obhájená na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze v r. 2020.

Citujeme z abstraktu práce Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě:

  • "Cílem bakalářské práce byl popis prostředí, ze kterého pochází děti a mladiství, docházející do ADDA. Konkrétně výzkum sledoval rozvodovost, úplnost rodin a konflikty vyskytující se v rodinách. Dalším sledovaným aspektem prostředí byla přítomnost uživatele návykových látek ve společné domácnosti s pacientem. Na závěr výzkum shrnuje společné aspekty z domácnosti dětských a mladistvých uživatelů navštěvujících ambulanci. 
  • METODY – Výzkumnou metodou byla popisná statistika, zaměřená na popis pacientů ADDA. Informace byly získány ze strukturovaných anamnestických listů (SAL), který vyplňují rodiče při vstupu potomka do zařízení, následně byly přehledně rozděleny podle četnosti do tabulek a grafů."

[SVOBODOVÁ, Barbora. Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Šťastná, Lenka. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/120508;`zobrazeno 16. 3. 2021]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.