Adherence k léčbě buprenorfinem/naloxonem zlepšuje u osob závislých na opioidech paměť a schopnost učení

, rubrika Blog

Studie hodnotila vliv adherence k užívání buprenorfinu/naloxonu po dobu 6 měsíců na neuropsychologické funkce jedinců se závislostí na opioidech. Současně zkoumala vliv depresivní symptomatologie na tyto funkce.

Informaci o studii a jejích výsledcích přinesl server proLekare.cz. Uvádí mimo jiné:

"Průměrné odhadnuté premorbidní IQ účastníků zhodnocené pomocí testu WRAT 3 činilo 86,9. Většina účastníků hodnotila tíži symptomů deprese jako mírnou, téměř třetina ji však označila jako střední. Přibližně 28 % účastníků bylo HIV pozitivních, průměrná adherence během 6měsíčního sledování činila 91,3 %.

V průběhu 6měsíčního sledování došlo u 15 % účastníků ke zlepšení celkových neuropsychologických funkcí, u 5 % k jejich zhoršení a u 80 % nedošlo k žádné změně. Výsledky korelační analýzy ukázaly, že větší adherence k substituční terapii je spojena se zlepšením v parametrech učení, paměti a globálních neuropsychologických funkcí. Depresivní symptomatologie nebyla signifikantně asociována se změnou neuropsychologických funkcí, a to celkově ani z hlediska jednotlivých funkcí."

Jedná se o tuto studii: Scott T. M., Rivera Mindt M., Cunningham C. O. et al. Neuropsychological function is improved among opioid dependent adults who adhere to opiate agonist treatment with buprenorphine-naloxone: a preliminary study. Subst Abuse Treat Prev Policy 2017 Nov 15; 12 (1): 48, doi: 10.1186/s13011-017-0133-2.