Calendar of events

»

ELIMINACE VHC mezi uživateli drog v ČR (cyklus seminářů)

Cyklus seminářů k nastavení a posílení spolupráce adiktologických programů a klinických pracovišť pro léčbu VHC - seminář "Hradec Králové 26. 2. 2021" se uskuteční online na platformě ZOOM.

Odborná garance: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Praha) a prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (Klinika infekčních chorob, LF MU Brno).

Účast přislíbili zástupci A.N.O./sekce Harm reduction a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Za lékařské odborníky se přípoji MUDr. Miroslava Volfová, CSc.

Účast zdarma. Praktické informace budou rozeslány registrovaným účastníkům před termínem konání.

Registrace : http://www.seminarevhc.cz/registrace.html 

place: online (ZOOM)