Zpráva o hazardním hraní v ČR 2021

Přehled situace v oblasti hazardního hraní v České republice

Tento přehled situace obsahuje souhrn Zprávy o hazardním hraní v České republice 2021, která byla zveřejněna v lednu 2022. Zpráva je součástí informačního balíčku výročních zpráv o situaci v oblasti závislostí v České republice.

 

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní

Trh s hazardními hrami

Hraní hazardních her v obecné populaci

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží

Problémové hráčství

Zdravotní a sociální důsledky a souvislosti

Kriminalita

Prevence

Léčba

 

Oblast hazardního hraní byla v letech 2020-2021 výrazně ovlivněna pandemií COVID-19 a opatřeními, která byla v souvislosti s ní přijata. Pandemie měla dopad na trh s hazardními hrami (HH), dostupnost HH, nabídku sportovních sázek, životní styl, trávení volného času a další faktory ovlivňující hráčské chování a v neposlední řadě také na nabídku a dostupnost prevence, poradenství a léčby pro hazardní hráče a jejich blízké.

 

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní

 • Oblast hazardního hraní je součástí integrované politiky v oblasti závislostí jak na státní, tak na krajské a obecní úrovni. Regulačním orgánem v oblasti provozování hazardních her (HH) je Ministerstvo financí (MF). Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách politiky v oblasti závislostí je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).
 • V platnosti jsou Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a její akční plán na období 2019-2021. V listopadu 2020 RVKPP projednala průběžnou zprávu o plnění aktivit akčního plánu. Do konce r. 2020 bylo průběžně plněno nebo splněno 13 z 15 aktivit týkajících se HH. Nesplněny zůstávají aktivity týkající se ochrany dětí a mladistvých na internetu a vytvoření nástroje pro vyhledávání hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství.
 • Základní legislativní rámec regulace HH představuje od r. 2017 zákon o hazardních hrách (ZHH). Přechodná ustanovení ZHH umožňují provozování HH povolených ještě podle starší právní úpravy (v r. 2020 bylo v ČR povoleno 777 takových TH), ale i v tomto případě musí provozovatelé splnit většinu podmínek podle ZHH, jako jsou např. povinnost registrace a uživatelského konta, informační povinnosti, nabídka sebeomezení.
 • ZHH byl v r. 2020 novelizován (s účinností od 1. 1. 2021) v částech týkajících se např. evidence a výkaznictví provozování HH, rejstříku osob vyloučených z hazardního hraní, sebeomezujících opatření (aby se pokud možno vztahovala na všechny hry jednoho typu nebo na více typů HH), kontrolní a dozorové činnosti nad provozováním HH.
 • Od r. 2017 byly orgány pověřenými dozorem nad dodržováním ZHH Celní správa (CS) a MF. CS projednávala přestupky v oblasti hazardních her land-based a MF v oblasti hazardních her on-line. Od listopadu 2019 byla i kontrola v oblasti HH on-line vykonávána zejména CS a od 1. 1. 2021 je CS v této oblasti příslušná rovněž k ukládání sankcí.
 • MF v září 2020 spustilo provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Od prosince 2020 musí provozovatelé HH zamezit hře osobám v něm zapsaným. V rejstříku jsou ze zákona zapsáni lidé pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku, se soudně uloženým zákazem hrát HH a lidé, kteří o zápis do rejstříku sami požádají. Novelou ZHH účinnou od 1. 1. 2021 dojde od července 2022, na základě odložené účinnosti, k rozšíření rejstříku o osoby, za které bude stát platit náhradní výživné. Pro účely zápisu do rejstříku je k dispozici také interaktivní formulář dostupný na stránkách MF. K 1. 4. 2021 bylo v rejstříku zapsáno celkem 205 923 osob, z nich 889 na vlastní žádost a 205 034 z moci úřední. Na základě informací z pomáhajících služeb pro hazardní hráče stoupá mezi hráči zapsanými do rejstříku zájem o nelegálně provozované HH, zejména on-line.
 • MF v průběhu l. 2020 a 2021 pracovalo na komplexním vyhodnocení nové regulace hazardního hraní (tzv. ex-post RIA), jehož dokončení je plánováno v druhé polovině r. 2021.
 • Podle ZHH není možno od r. 2017 provozovat technické hry (TH) mimo herny a kasina (tj. např. v restauracích nebo barech). V posledních letech se však v restauracích a barech (kam mají přístup i děti a mladiství) začaly objevovat terminály, na kterých lze (pouze za předchozí asistence obsluhujícího personálu) hrát kursové sázky (KS) nebo loterie, které mají velmi rizikové herní charakteristiky podobné TH.
 • Od ledna 2020 došlo ke změně daňových sazeb novelou zákona o dani z hazardních her, kdy se zvýšila sazba u loterií z 23 % na 35 %. Od 1. 1. 2020 existují tedy v ČR dvě sazby daně z HH: (1) 23 % pro kursové sázky, totalizátorové hry, bingo, živou hru, tombolu a turnaj malého rozsahu, (2) 35 % pro loterie a technické hry. Na podzim se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci daňového balíčku projednávaly 3 poslanecké novely na změnu daňových sazeb u HH, které však nebyly schváleny.
 • Od 1. 1. 2017 je výnos z daně u TH dělen v poměru 35 : 65 ve prospěch obcí, u ostatních HH zůstalo dělení 70 : 30 ve prospěch státu. Poměr u TH platí i u TH on-line. Protože výnos daně z TH se dělí poměrně mezi obce podle počtu herních pozic TH land-based, získávají obce, na jejichž území jsou provozovány TH land-based, poměrnou část také z výnosu TH on-line. To je problematické vzhledem k tomu, že TH on-line jsou všeobecně dostupné bez ohledu na jejich dostupnost v obcích. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější dělit výnosy z TH on-line stejným způsobem jako u ostatních HH mimo TH. V r. 2020 šlo o výnosy z TH on-line v celkové výši přibližně 2,1 mld. Kč.
 • Růst počtu obcí regulujících HH na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV) se v posledních letech výrazně zpomalil. V r. 2020 se jejich počet zvýšil o 3 na 709 obcí, z nich úplně zakazovalo TH 444 obcí (63 %). Všech 35 nejlidnatějších měst v ČR má OZV regulující HH a z 61 obcí s populací nad 20 tis. obyv. neměly OZV v r. 2020 pouze 2.
 • Obce se při vydávání OZV regulujících nabídku HH vystavují možnému postihu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z důvodu diskriminující regulace, pokud místní regulace omezuje místa provozování heren a kasin na konkrétní adresy a obce nebudou schopny takovou regulaci objektivně odůvodnit. Hrozba poměrně vysokých pokut ze strany ÚOHS je jedním z důvodů, proč obce zvažují úplný zákaz technických her (TH) a živých her (ŽH) na svém území.
 • Legislativní rámec oblasti regulace reklamy na HH se v r. 2020 nezměnil. Varování před riziky HH v reklamě na HH je často nezřetelné. Snaha minimalizovat povinné varování před riziky HH v reklamách a učinit ho tak nesrozumitelným adresátům reklamního sdělení se stala ustálenou praxí. Propagace provozovatelů HH je nedílnou součástí sportovního marketingu (např. na internetových stránkách sportovních klubů, na stadionech nebo dresech hráčů), kde nepodléhá žádné regulaci.

zpět na začátek

Trh s hazardními hrami

 • V souvislosti s COVID-19 byl přerušen provoz heren, kasin a sázkových kanceláří celkem ve třech obdobích: od 13. 3. do 25. 5. 2020, od 12. 10. do 3. 12. 2020 a od 18. 12. 2020 do 30. 5. 2021. Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak byl přerušen na období přibližně třetiny r. 2020.
 • Na jaře 2020 došlo k úplnému zastavení sportovních soutěží téměř na celém světě a řada velkých sportovních událostí byla rušena i v následujícím období r. 2020 a 2021, což výrazně omezilo příležitosti ke KS.
 • K 1. 1. 2021 mělo povolení provozovat HH v ČR celkem 51 společností, pouze 2 z nich neměly sídlo v ČR. Celkem 8 společností provozovalo loterie (z toho 3 on-line), 8 KS (z toho 6 on-line), 44 TH (z toho 8 on-line), 36 ŽH (z toho 5 on-line) a 1 bingo land-based.
 • Od r. 2011, kdy bylo v ČR přes 100 tis. povolených TH, jejich počet klesá. K 1. 1. 2021 jich bylo povoleno 33 tis., tj. 3,1 na 1 000 obyvatel (meziroční pokles o 10,6 %). K meziročnímu poklesu došlo ve všech krajích. Nejvyšší absolutní počet TH má Praha, nejvyšší relativní počet TH má Karlovarský kraj (6,8 na 1 000 obyvatel); nejméně TH je na Vysočině (1,2). Počet TH za poslední tři roky nejvíce klesl v krajích Moravskoslezském (o 58 %), Pardubickém (o 56 %) a Vysočina (o 51 %).
 • Počet provozoven s TH, který dosáhl historického maxima v r. 2011 (8 367), se dlouhodobě snižuje. Provozoven s povolenou živou a/nebo technickou hrou bylo k 1. 1. 2021 celkem 1 007 (meziroční pokles o 13 %), tj. 9 na 100 tis. obyvatel ČR, z toho bylo 532 kasin. Kasin bylo poprvé v historii více než heren, jejich podíl se zvýšil na 53 %. Největší podíl kasin měla Praha (83 %).
 • Příčinou nárůstu počtu kasin mohou být jiné podmínky zákonné regulace TH v kasinech (nepřetržitá provozní doba, vyšší limity sázek), rozdílný přístup k hernám a kasinům při regulaci na obecní úrovni a vyšší společenský status kasin. Výskyt kasin v přepočtu na počet obyvatel je vysoký zejména v oblastech u hranic s Německem a Rakouskem.
 • Počet provozoven s TH a ŽH se snížil ve všech krajích, nejvýraznější meziroční pokles zaznamenaly kraje Vysočina (o 21 %), Olomoucký a Moravskoslezský (oba o 18 %). Nejmenší byl tento pokles v Karlovarském kraji a v Praze (oba o 8 %). Výrazně nejvíce heren a kasin na počet obyvatel je v Karlovarském kraji (25 na 100 tis. obyv.), následují kraje Ústecký (16), Plzeňský (15), nejméně je jich na Vysočině (4) a v Moravskoslezském kraji (6).
 • Kvůli zákonným podmínkám se TH a ŽH koncentrují do větších heren a kasin. Zatímco na konci r. 2017 mělo 72 % provozoven méně než 15 povolených herních pozic TH na základě ZoL, k 1. 1. 2021 to byla již pouze 3 % provozoven.
 • K 1. 1. 2021 bylo v ČR celkem 2 175 land-based sázkových kanceláří na 2 002 unikátních adresách (2 188, resp. 2 022 k 1. 1. 2020). Nejvíce sázkových kanceláří provozovaly společnosti Tipsport.net (709) a Fortuna Game (610). V přepočtu na počet obyvatel bylo k 1. 1. 2021 v ČR 20 sázkových kanceláří na 100 tis. obyvatel, nejvíce v krajích Moravskoslezském (32) a Olomouckém (29), nejméně v Královéhradeckém a na Vysočině (oba 12). Velká většina kursového sázení probíhá v současnosti v on-line prostředí.
 • Místa, kde lze provozovat číselné a okamžité loterie, nejsou v ČR regulována. Číselné loterie provozované Sazkou si bylo v r. 2021 možné vsadit na téměř cca 7 800 terminálech v trafikách či čerpacích stanicích, na cca 1 800 pobočkách České pošty, ale i na pokladnách obchodů Tesco (cca 200 prodejen) a Coop (cca 2 500 prodejen). Číselnou loterii společnosti Tipsport si bylo možné vsadit v cca 900 sázkových kancelářích včetně kanceláří společnosti Chance. Společnost Fortuna Game nabízela číselné loterie ve svých cca 600 pobočkách a slovenská firma Evona Electronic na cca 400 sázkových terminálech.
 • Hráči v r. 2020 prohráli v hazardních hrách (HH) v ČR celkem 32,7 mld. Kč, což je o 3,6 mld. Kč (9,9 %) méně než v r. 2019. Celkem bylo do hry vloženo 393,1 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 360,4 mld. Kč.
 • Nejvyšší podíl příjmů provozovatelů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na technické hry (TH) land-based, které tvořily 27,5 % trhu a utržily 9,0 mld. Kč. Kursové sázky on-line utržily 7,6 mld. Kč (23,2 % trhu), loterie land-based 6,4 mld. Kč (19,4 %) a TH on-line 6,1 mld. Kč (18,7 %). Podíl ostatních HH byl pod 5 %.
 • Bez rozlišování HH na land-based a on-line tvořily TH 46,2 % příjmů provozovatelů ze hry, KS 25,6 %, loterie 24,2 % a živé hry 4,0 %.
 • Na změny ve struktuře trhu s HH měla v l. 2020 a 2021 velký vliv pandemie COVID-19. Meziročně se výrazně snížil tržní podíl TH land-based (o 14 p. b.) a naopak výrazně zvýšil podíl TH on-line (o 11 p. b.). V dlouhodobém horizontu roste podíl KS on-line a loterií a klesá podíl TH land-based. Dlouhodobě roste podíl on-line HH, v r. 2020 dosáhl 47,6 %.
 • Výběr daně z HH dosáhl v r. 2020 celkem 10,1 mld. Kč, což je téměř stejně jako v předchozím roce. V r. 2020 dosáhlo inkaso daně z TH 5,5 mld. Kč (o 10 % méně než v r. 2019) a z ostatních HH 4,6 mld. Kč (o 15 % více než v r. 2019). Příjmy do obecních rozpočtů byly 4,9 mld. Kč (meziroční pokles o 4 %) a do státního rozpočtu 5,1 mld. Kč (meziroční nárůst o 4 %). Podíl státu na příjmech z daně z hazardních her dlouhodobě roste a v r. 2020 se zvýšil na 51 %.
 • Pokles příjmů z daně z HH do obecních rozpočtů je způsoben poklesem tržeb z TH land-based, aktuálně navíc zvýrazněným zákazem provozu heren a kasin v souvislosti s COVID-19. Na druhou stranu mají obce z daně z TH on-line stejný podíl jako z TH land-based, což v důsledku nárůstu trhu s TH on-line pokles obecních příjmů zmírňuje.
 • Provozovatelé HH se v období nouzového stavu v souvislosti s COVID-19 v r. 2020 obrátili na MF s žádostí o prominutí minimální dílčí daně z TH po dobu přerušení provozu heren a kasin. Tato část daně odpovídá částce přibližně 100 Kč denně za každou herní pozici jednotlivých povolených koncových zařízení TH bez ohledu na to, zda či v jaké míře je využívána.
 • Varování před riziky HH v reklamě zaznamenaly pouze přibližně 2/3 osob, které byly reklamě na HH vystaveny. Účinek současných pravidel pro regulaci reklamy na HH je tedy omezený.
 • Na trhu se objevují i aktivity s prvky HH. V digitálních hrách se stále více využívá tzv. lootboxů, placených součástí hry s prvkem náhody. Některé země lootboxy zakázaly. Jejich povahu a zejména to, zda naplňují definici HH, v současnosti posuzují orgány dozoru nad HH. Digitální hry obsahují také prvky, které přímo imitují HH, např. TH.

zpět na začátek 

Hraní hazardních her v obecné populaci

 • Z dlouhodobého hlediska dochází k mírnému nárůstu míry hazardního hraní v dospělé populaci, a to jak v případě loterií, které jsou nejčastěji uváděnou hazardní hrou, tak v případě ostatních typů HH.
 • V r. 2020 byl zaznamenán mírný meziroční pokles prevalence hraní HH v posledních 12 měsících, který může do určité míry souviset s opatřeními zavedenými v souvislosti s epidemií COVID-19 (např. dočasné uzavření provozoven s land-based HH na jaře i na podzim 2020, omezení příležitostí pro kursové sázky v souvislosti s přerušením sportovních soutěží na jaře 2020). Tento pokles je patrný především ve studiích probíhajících ke konci r. 2020.
 • Hraní HH (včetně loterií) v posledních 12 měsících uvedlo 35-50 % dospělých, přičemž nejčastěji je uváděna právě účast na loteriích. Dlouhodobě roste prevalence hraní u loterií, ale také u HH mimo loterie. K nárůstu přispělo pravděpodobně otevření on-line prostředí v ČR pro všechny typy her od r. 2017. Nárůst lze sledovat u obou pohlaví (s vyšším nárůstem mezi muži) a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15-34 let.
 • Prevalence hraní HH mimo loterie v r. 2020 mírně klesla, pravděpodobně v souvislosti s opatřeními souvisejícími s COVID-19. Dlouhodobě lze pozorovat výrazně vyšší prevalenci hraní HH jiných než loterie mezi mladými dospělými ve věkové skupině 15-34 let. Prevalence hraní jiných HH než loterií je několikanásobně vyšší mezi muži.
 • K nejčastěji uváděným HH mimo loterie patří dlouhodobě KS land-based (5-15 % v posledních 12 měsících podle studie) spolu s KS (včetně live sázek) on-line (3-17 %), následované TH land-based (3-6 %). V nižší míře je uváděno hraní živých her v kasinu (1-3 %), a to jak v prostředí land-based, tak on-line.
 • Prevalence hraní HH je vyšší v některých populačních skupinách. Např. ve studii mezi vězni v r. 2020 byla prevalence hraní TH land-based v posledních 12 měsících (před nástupem trestu) 33 % a mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit 15 %, což je přibližně 10krát, resp. 5krát více než v obecné populaci.

zpět na začátek

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží

 • Poslední vlna studie ESPAD ukázala, že prevalence hraní HH v populaci 16letých zůstává od r. 2015 na přibližně stejné úrovni - hraní HH v posledních 12 měsících uvádí 9,2-10,5 % studentů.
 • Oproti předchozím letům se však zvýšil podíl těch, kteří hráli s frekvencí jednou měsíčně nebo méně často, naopak klesl podíl těch, kteří uvedli pravidelné hraní HH. Došlo také k poklesu podílu studentů, kteří uvedli hraní 2 a více hodin při jedné příležitosti (tzv. v kuse), a to z 3,6 % v r. 2015 na 3,2 % v r. 2019.
 • Od r. 1995 lze ve studii ESPAD sledovat hraní na TH (automatech). Podíl 16letých, kteří uvedli hraní na automatech s frekvencí 1krát týdně nebo častěji, se dlouhodobě pohyboval v rozmezí 1-1,5 %, ale v r. 2019 výrazně klesl na 0,4 %. Jde pravděpodobně o dopad ZHH, který zrušil možnost provozovat TH mimo herny a kasina, zavedl povinnou registraci hráčů TH a výrazně tak omezil přístup nezletilých k TH.
 • Za r. 2020 jsou k dispozici údaje z každoroční studie mezi žáky ZŠ a SŠ v Praze, ve které jsou žáci od r. 2016 v jedné otázce dotazováni na hraní TH a KS (včetně sázení na internetu). Hraní HH v posledních 12 měsících uvedlo celkem 10,0 % dotázaných (15,0 % chlapců a 4,6 % dívek), opakované hraní 3,6 % (6,3 % chlapců a 0,7 % dívek). Prevalence hraní HH roste s věkem, k největšímu nárůstu dochází ve 2. a následně 4. ročníku SŠ (kdy již řada studentů dosáhne zákonné hranice 18 let). Prevalence hraní HH mezi žáky a studenty pražských škol dlouhodobě postupně klesá (z 14,3 % v r. 2016 na 10,0 % v r. 2020), prevalence pravidelného hraní však zůstala dlouhodobě na stejné úrovni (1,2-1,4 %).

zpět na začátek

Problémové hráčství

 • Odhady prevalence problémového hraní v celopopulačních studiích provádí NMS od r. 2012 prostřednictvím 2 standardních screeningových škál Lie/bet a PGSI. Oproti škále Lie/bet poskytuje škála PGSI vyšší odhady. Důvodem může být to, že škála PGSI pokrývá mnohem širší spektrum problémů v souvislosti s hraním HH.
 • Zatímco ve face-to-face (F2F) části Národního výzkumu z r. 2020 spadaly do kategorie problémového hraní 2,4 % populace podle škály Lie/bet, podle škály PGSI bylo v riziku vzniku problémů celkem 4,5 % populace a přibližně 2krát vyšší jsou i odhady výskytu problémového hraní mezi hráči různých her. Odhady týkající se vysokého rizika na obou škálách poskytují srovnatelné odhady - do kategorie vysokého rizika spadalo 1,3 % populace (a obdobně 6,0 % respondentů, kteří hráli HH v posledních 12 měsících, resp. 16,0 % hráčů jiných her než loterie). Odhady prevalence problémového hraní z Národního výzkumu zůstávají dlouhodobě na stejné úrovni.
 • Odhady pomocí škály Lie/bet z Výzkumu občanů naznačují v r. 2020 meziroční nárůst prevalence problémového hraní v obecné populaci (z 1,6 % v r. 2019 na 2,9 % v r. 2020). V dlouhodobém horizontu došlo ke snížení - v l. 2013 a 2014 se v riziku nacházelo 3,6 %, resp. 3,9 % dospělé populace.
 • Podle škály PGSI použité v l. 2012-2020 prevalence problémového hraní v obecné populaci mírně klesla, a to jak mezi respondenty dotazovanými F2F, tak on-line (z 5,7 % v r. 2016 na 4,5 % v r. 2020, resp. z 10,8 % na 9,2 %).
 • Při extrapolaci výsledků získaných v l. 2017-2020 prostřednictvím nástroje Lie/bet na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídal podíl osob v riziku problémového hráčství přibližně 144-254 tis. osob, z toho ve vysokém riziku se nacházelo přibližně 60-110 tis. osob. Extrapolace škály PGSI ukazuje, že v riziku se nachází přibližně 400-800 tis. osob, z toho ve vysokém riziku 100-200 tis. osob.
 • Napříč studiemi se dlouhodobě ukazuje, že nejvyšší zastoupení hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství je mezi hráči TH land-based a hráči KS (včetně live sázek) on-line. Přibližně pětina až třetina těch, kteří hráli TH v posledních 12 měsících, se napříč studiemi nachází v pásmu vysokého rizika měřeno oběma škálami. Mezi hráči on-line HH včetně KS on-line je tento podíl přibližně 10-20 % podle studie.
 • Ze studie mezi lékaři ČR, která se opakuje ve dvouletých intervalech, vyplývá střední odhad prevalence problémového hráčství 0,8-0,9 %. V absolutních číslech jde přibližně o 67-77 tis. osob, z toho přibližně 7-8 tis. mladších 18 let. Odhad počtu osob s hráčskou poruchou kolísal v jednotlivých vlnách studie od r. 2012 kolem 100 tis., v r. 2020 poprvé klesl pod hodnotu 80 tis. osob.
 • Poslední vlna studie ESPAD ukázala, že v riziku problémového hráčství se podle škály Lie/bet nacházela 2-3 % 16letých (z toho ve vysokém riziku přibližně 0,5 % studentů) a podle škály CSPG 5-6 % studentů (z toho ve vysokém riziku přibližně 3 % studentů). Výskyt problémového hraní je přibližně 4krát vyšší mezi chlapci než mezi dívkami a podle typu školy je nejvyšší mezi studenty středních škol bez maturity a odborných učilišť.
 • Prevalence problémového hraní HH je vyšší v některých populačních skupinách. Např. ve studii mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody z r. 2020 spadalo do kategorie rizika problémového hráčství v posledních 12 měsících před uvězněním 25 % celého souboru, z toho do kategorie vysokého rizika 15 % odsouzených (stejně jako v r. 2018).
 • V r. 2019 proběhla poslední vlna studie mezi hráči v léčbě, která se opakuje od r. 2013 ve dvouletých intervalech. Ženy tvořily 16 % hráčů (dlouhodobě stabilní poměr), průměrný věk hráčů v léčbě byl přibližně 35 let.
 • V různých vlnách studie se opakuje stejný vzorec rozvoje problémového hráčství, kdy s hraním HH respondenti začali v průměru kolem 20 let, primární problémovou hru začali hrát kolem 23 let, pravidelné hraní začalo ve 25 letech, problém s kontrolou hraní nastal v 28 letech a odbornou pomoc vyhledali v průměru v 32 letech. Existuje však značná individuální variabilita.
 • Většina hráčů v léčbě v r. 2019 uvedla jako svou primární problémovou hru TH (57 %), což představuje výrazný pokles od r. 2013 (83 %). Výrazně se zvýšil podíl hráčů, jejichž hlavní hrou byly kursové sázky, a to z 10 % v r. 2013 na 24 % v r. 2019. Podíl hráčů, jejichž hlavní problémovou hrou byly kursové sázky on-line se v l. 2013-2019 dokonce ztrojnásobil (z 6 % na 18 %). Celkově se zvýšil podíl hráčů v léčbě, kteří jako svou hlavní problémovou hru uvádějí on-line hru (z 10 % v r. 2013 na 26 % v r. 2019).
 • Rovněž adiktologické služby evidují nárůst hráčů HH on-line, zejména KS, a pokles počtu hráčů TH land-based. V některých službách začali převažovat hráči KS. Významnou část klientů tvoří bývalí a aktivní sportovci. Podíl žen je nízký, ale mírně roste. Zvyšuje se také počet seniorů s hráčskou poruchou. 

zpět na začátek 

Zdravotní a sociální důsledky a souvislosti

 • Studie mezi hráči v léčbě v r. 2019 potvrdila vysoký výskyt psychiatrické komorbidity. Až 63 % hráčů v posledních 30 dnech před léčbou trpělo úzkostně-depresivní poruchou, dalších 20 % vykazovalo zvýšené riziko této poruchy.
 • Myšlenky na sebevraždu mělo někdy v životě 49 % a 22 % uvedlo pokus o sebevraždu, z toho polovina opakovaně. Mezi hráči trpícími hráčskou poruchou je vyšší výskyt užívání návykových látek.
 • Průměrné měsíční výdaje na hraní v posledním roce před začátkem léčby byly 50 tis. Kč, průměrná měsíční bilance byla minus 43 tis. Kč. Celkovou zápornou finanční bilanci uvedlo 91 % hráčů, průměrná bilance byla -1,2 mil. Kč, medián byl -500 tis. Kč. Zadluženo bylo 88 % respondentů, průměrný dluh byl přibližně 800 tis. Kč, medián zadlužení 500 tis. Kč. Medián zadluženosti hráčů TH byl 500 tis., u zadlužených hráčů ŽH 525 tis. Kč a u zadlužených hráčů KS 750 tis. Kč.
 • Legální práce byla hlavním zdrojem příjmů hráčů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby - tvořila v průměru 43 % celkového příjmu hráčů. Dále to byly ve 27 % půjčky, nejčastěji nebankovní půjčky (11 %), a dále kriminální činnost (8 %).

zpět na začátek

Kriminalita

 • Jako kriminalita primárně související s hraním hazardních her (HH) jsou označovány přestupky a trestné činy, jejichž skutková podstata zahrnuje provozování HH. Od začátku r. 2017 je kontrolním orgánem v prostředí land-based celní správa (CS). CS od listopadu 2019 vykonává dozorovou činnost i v prostředí on-line HH. Od r. 2021 ukládá CS rovněž sankce v oblasti provozování HH on-line.
 • CS provedla v r. 2020 v rámci výkonu dozoru nad provozováním HH přes 750 kontrol a zjistila téměř 500 porušení ZHH. Přitom bylo zajištěno 770 nelegálně provozovaných TH včetně 433 tzv. kvízomatů. Rovněž byly zajištěny finanční prostředky ve výši přes 2,1 mil. Kč. Zařízení pro hraní TH provozovaná v rozporu se zákonem byla zajištěna ve 142 hernách (423 v r. 2018, 232 v r. 2019), z nichž 42 bylo v Moravskoslezském a 39 v Jihomoravském kraji. CS za porušování ZHH v land-based prostředí uložila v r. 2020 pokuty v souhrnné výši 37,5 mil. Kč.
 • V r. 2020 přibylo na seznam blokovaných internetových stránek s nelegální nabídkou HH, který vede MF, celkem 6 stránek a do dubna 2021 pak dalších 91, z nich většina byly tzv. zrcadlové stránky 2 provozovatelů. Na konci dubna 2021 bylo na seznamu zapsáno téměř 220 webových stránek, nejčastěji šlo o varianty stránky 1xbet.com (100 případů). V r. 2020 CS prověřovala 151 stránek s podezřením na nelegální provozování HH, u 20 stránek byl postoupen podnět na MF. V r. 2020 byly za porušení zákona při provozování HH on-line uloženy pokuty v celkové výši 197 mil. Kč.
 • Ve studii mezi hráči v léčbě mezi r. 2017 a 2019 klesl podíl hráčů, kteří hráli HH on-line na nepovolených stránkách.
 • Jednou z forem HH nelegálně provozovaných on-line je tzv. dipování (HH s prvky tomboly či loterie, zejména o šperky, dětské oděvy či kosmetiku). Nabídka této formy nelegálního hazardního hraní pokračovala rovněž v l. 2020 a 2021.
 • Za r. 2020 bylo evidováno 88 trestných činů v souvislosti s HH. Ve všech případech šlo o trestný čin neoprávněného provozování hazardní hry, přičemž stíháno bylo 110 osob. V porovnání s předchozím obdobím je patrný pokles počtu registrovaných trestných činů neoprávněného provozování hazardní hry a současně více než dvojnásobný nárůst počtu stíhaných osob. Státní zastupitelství evidovalo celkem 112 stíhaných osob, u 79 z nich (71 %) bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Obžalováno bylo 26 a odsouzeno 24 osob.
 • Pokud jde o sekundární kriminalitu, podle výsledků studie mezi hráči v léčbě z r. 2019 se krádeže někdy dopustilo 51 % patologických hráčů (43 % v r. 2017), podvodu 37 % (29 % v r. 2017), zpronevěry 33 % (27 % v r. 2017), výroby a/nebo prodeje drog 28 % (24 % v r. 2017) a loupeže 12 % (8 % v r. 2017). Míra sekundární kriminality uváděné patologickými hráči tak vzrostla.
 • Na souvislost hraní HH s pácháním trestné činnosti je možno usuzovat z výsledků dotazníkové studie realizované ve dvouletých intervalech mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2020. Spáchání krádeže kvůli hraní HH nebo splacení dluhu ze hry někdy v životě uvedlo téměř 20,4 % osob, což je nejvíce od r. 2014.

zpět na začátek 

Prevence

 • Součástí systému prevence rizikového chování v resortu školství je rovněž prevence hazardního hraní. V r. 2019 byly vládou přijaty Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 a její akční plán na období 2019-2021.
 • V prosinci 2019 mělo certifikaci odborné způsobilosti v primární prevenci celkem 62 organizací s 94 programy, z nichž 80 realizovalo adiktologickou prevenci, jejíž součástí je i problematika HH. Proces certifikací však byl MŠMT v květnu 2019 pozastaven.
 • V r. 2020 byla prevence ve školním prostředí ovlivněna opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách platil od 13. března do 25. května 2020 pro žáky prvního stupně ZŠ a do 8. června 2020 pro žáky druhého stupně ZŠ a SŠ. Omezení prezenční výuky se opakovalo od 14. října 2020 téměř do konce roku. V průběhu r. 2020 probíhala výuka převážně distanční formou.
 • Situací související s COVID-19 byl omezen i vstup externích poskytovatelů programů primární prevence do škol, což výrazně ovlivnilo realizaci preventivních programů. Poskytovatelé programů primární prevence na situaci reagovali zejména přesunem programů a poradenských služeb do on-line prostředí.
 • V listopadu 2020 realizovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN dotazníkové šetření s cílem zmapovat aktuální stav v poskytování školských preventivních programů během COVID-19. Výsledky ukázaly, že i přes vnímanou vysokou důležitost problému nelátkových závislostí byla v rámci distanční prevence zaznamenána relativně nízká míra realizace prevence v této oblasti a téměř žádné školy nehlásily aktivity v oblasti prevence on-line hazardního hraní.
 • Do Systému evidence preventivních aktivit nahlásilo své aktivity ve školním roce 2019/2020 celkem 2 168 ZŠ a SŠ (40 % všech škol v ČR). Tématu nelátkových závislostí, včetně HH, bylo věnováno průměrně 12,8 hodiny na ZŠ a 6,1 hodiny na SŠ, nejvíce v 8. a 9. ročníku ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií (2 vyučovací hodiny).
 • V r. 2020 bylo v dotačním řízení ÚV ČR / RVKPP podpořeno celkem 20 programů specifické adiktologické primární prevence. Podpořené programy se komplexně zaměřují na primární prevenci rizikového chování, včetně adiktologické prevence, a témata prevence HH či nadužívání nových technologií jsou částečně obsažena v nabídce většiny z nich.
 • V posledních letech roste nabídka on-line informačních a poradenských služeb pro obecnou populaci i hráče a jejich blízké.
 • Za r. 2020 jsou stejně jako v předchozích letech k dispozici informace o sebeomezujících opatřeních z Výzkumu občanů 2020, jejichž nabídku zaznamenalo 10,0 % respondentů, kteří hráli HH v posledních 12 měsících, nejčastěji hráči on-line her (28,6 %). Podíl osob, kterým bylo nabídnuto sebeomezení, se zvyšuje. O rizicích spojených s hraním HH a možnostech léčby problémového hráčství mělo v r. 2020 informace celkem 64,9 % hráčů. Oproti předchozímu roku se zvýšila míra informovanosti prostřednictvím letáků a plakátů v provozovnách nebo internetových stránek s HH. Nabídku k sebevyloučení ze hry někdy dostalo celkem 2,9 % hráčů HH, nejvíce hráčů HH on-line (9,5 %).
 • Informace o zkušenostech hráčů s nabídkou omezení a o jejich informovanosti o rizicích hazardního hraní jsou k dispozici rovněž ze studie mezi hráči HH v léčbě. V poslední vlně studie v r. 2019 celkem 40 % respondentů uvedlo, že jim byla někdy nabídnuta možnost omezit své hraní prostřednictvím nastavení limitů hry, což bylo výrazné zvýšení od r. 2015 (15 %). Nabídky sebeomezení využilo 12 % respondentů (31 % těch, kterým bylo sebeomezení nabídnuto), v r. 2015 to bylo 6 % (resp. 35 %). Celkem 28 % respondentů z r. 2019 si při hraní hry všimlo ukazatele délky účasti na hazardní hře a 32 % si všimlo ukazatele celkových proher.

zpět na začátek

Léčba

 • Míra vstupu hráčů HH do léčby je poměrně nízká, i když kapacita a dostupnost specializované péče v ČR roste. Příčinou jsou mj. bariéry na straně hráčů. Klienti se potýkají s pocity studu, strachu, že vyjde najevo jejich problém, a z obavy odmítnutí ze strany rodiny a osob blízkých po přiznání problému. Často se objevuje také obava z ukončení hraní. V r. 2020 byl vstup do léčby komplikován opatřeními v souvislosti s COVID-19 na straně hráčů i dostupnosti služeb.
 • Celkem 81 % hráčů v léčbě ze studie z r. 2019 se někdy pokusilo své hraní omezit nebo s hraním přestat bez odborné pomoci. Hlavními důvody pro vyhledání odborné pomoci byly stejně jako v minulých letech finanční problémy a problémy ve vztazích s blízkými, následovaly problémy v oblasti duševního zdraví a v zaměstnání. Opakovaně se léčilo 41 % z nich.
 • V důsledku pandemie COVID-19 došlo v r. 2020 k omezením v poskytování osobních intervencí, které však nevedlo k poklesu výkonnosti služeb. V kontaktu s klienty byly využívány on-line komunikační nástroje, sociální sítě a videokonferenční aplikace. Tento způsob poskytování intervencí však některým klientům nevyhovoval a přerušili kontakt se službou.
 • Služby pro problémové hráče a jejich rodiny jsou v ČR poskytovány v ambulantních adiktologických programech, psychiatrických ambulancích a také v pobytových programech. Rozvíjí se on-line poradenské a léčebné intervence.
 • V posledních letech roste podpora specializovaných služeb pro hráče HH, a to zejména díky finanční podpoře ÚV ČR / RVKPP. Cílem této podpory je mj. vytvořit základní síť specializovaných programů pro problémové hráče ve všech krajských městech.
 • Ze Sčítání adiktologických služeb z r. 2020 vyplývá, že u 156 z celkem 292 služeb, které se studie zúčastnily, jsou jednou z hlavních cílových skupin také hráči HH. Jde zejména o sociální služby (67 %). Hráčům nabízí převážně ambulantní a kontaktně-poradenské služby. Nejvíce služeb je v kraji Moravskoslezském a Ústeckém a v Praze. Hráči HH byli klienty velmi často v 23 službách a tvořili více než 20 % klientů v 10 službách.
 • Z programů podpořených v dotačním řízení RVKPP vykázalo v r. 2020 poskytnutí služby nejméně jednomu klientovi celkem 72 projektů (63 v r. 2019), v kontaktu se službami bylo 2 333 problémových hráčů (2 230 v r. 2019). Poskytování služeb bylo ovlivněno pandemií COVID-19 - došlo k poklesu počtu výkonů poskytovaných v osobním kontaktu, ale výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán u telefonického a internetového poradenství.
 • Programy pro hazardní hráče byly v ČR dostupné ve 33 městech ČR. Nejvyšší počet programů pro ně představují ambulance, z toho bylo 12 specializovaných ambulancí na HH. V r. 2020 fungovalo v ČR 10 krajských center pro hráče HH. Na doléčování a stabilizaci klientů po léčbě bylo zaměřeno 9 projektů.
 • V r. 2019 (novější data nejsou k dispozici) bylo léčeno v ambulantní a lůžkové psychiatrické péči celkem 954 pacientů s diagnózou patologické hráčství (F63.0), v tom v ambulancích bylo léčeno celkem 807 osob a na lůžkových odděleních 240 osob. Od r. 2010 klesl počet léčených hráčů o více než 56 %. Ambulantní léčbu osobám s hráčskou poruchou nahlásilo 336 psychiatrických ambulancí.
 • Rozvíjí se nabídka pomoci prostřednictvím internetu a telefonu. Od r. 2018 funguje Národní linka pro odvykání hraní (tel. 800 350 000). V ČR existuje celkem 8 internetových poradenských a informačních služeb pro hazardní hráče a jejich blízké. Nejvyužívanější on-line poradnou je koncimshranim.cz organizace SANANIM, na které se v r. 2020 nově zaregistrovalo 263 klientů (183 v r. 2019). Společnost Podané ruce a organizace Prevent99 vytvořily mobilní aplikace, které hráčům nabízejí anonymně a bezplatně pomoc v kontrole hráčského chování a odbornou pomoc.
 • V ČR se rozvíjejí také svépomocné intervence. V ČR fungují celkem 3 skupiny anonymních gamblerů, 2 v Praze a 1 v Brně. Skupinové aktivity se v době protiepidemických opatření proti COVID-19 přesunuly na internet, kde však byla účast velmi nízká a struktura setkání se často zcela rozpadla. V Brně dále působí tzv. recovery kouči v rámci iniciativy Zotavení Brno, od r. 2020 tato iniciativa poskytuje také mobilní služby.
 • Specializované oddíly s dobrovolným léčením závislostí, jejichž cílovou skupinou jsou i osoby s hráčskou poruchou, byly v r. 2020 zřízeny v 11 věznicích z celkového počtu 35. Celková kapacita specializovaných léčebných oddílů činila 349 míst. Hraní HH jako primární problém uvedlo 12 osob (4 %) z celkového počtu 341 osob nově zařazených do terapeutického programu.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.