Zkratky

AOP
Asociace občanských poraden
APKURS
Asociace provozovatelů kurzových sázek
AsTERiG
Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
AT
alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou závislostí)
CIAR
Český institut pro výzkum závislostí, o. s.
CPGI
Canadian Problem Gambling Index
CPPT
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
ČLS
JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČSÚ
Český statistický úřad
dg.
diagnóza, diagnostický
DSM-5
Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 5. revize
DSM-IV
Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 4. revize
EHP
Evropský hospodářský prostor (anglicky European Economic Area), zahrnuje EU, Norsko a Lichtenštejnsko
EHZ
elektronické herní zařízení (tj. tzv. technické hry – VHP, VLT, EMR ad.)
EK
Evropská komise
EMR
elektromechanická ruleta
ESPAD
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
ESSK
Evidenční systém statistik kriminality
EU
Evropská unie
GFŘ
Generální finanční ředitelství
GŘ VSČR
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
IVR
Interactive Voice Response, interaktivní hlasová odezva
IVT
interaktivní videoloterijní terminál, též VLT
KBT
kognitivní a kognitivně-behaviorální přístupy v terapii
Klinika adiktologie
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Lie/bet škála
dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové hráčství
LLS
lokální loterní systém
MF
Ministerstvo financí České republiky
MKN-10
Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize
MS
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
NNO
nestátní nezisková organizace
o. s.
občanské sdružení
OZV
obecně závazná vyhláška
PCP
Psychiatrické centrum Praha
PGSI
Problem Gambling Severity Index
PMS
Probační a mediační služba
PN
psychiatrická nemocnice
SZH
První souhrnná zpráva – Hazardní hraní v ČR a jeho dopady (2013)
RVKPP
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SDEU
Soudní dvůr Evropské unie
SFEU
Smlouva o fungování Evropské unie
SOGS
The South Oaks Gambling Screen
SOGS-R
revidovaný The South Oaks Gambling Screen
SPELOS
Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů
SVL
sociálně vyloučená lokalita
trestný čin
TZ
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
UHP ČR
Unie herního průmyslu ČR
UNASO
UNASO Sdružení zábavního průmyslu
ÚS
Ústavní soud
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VLT
videoloterijní terminál, též IVT
VPÚ
veřejně prospěšné účely

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist