Reklama a marketing

Se sociální akceptací hazardního hraní roste používání reklamy a dalších marketingových nástrojů. Regulace reklamy na hazardní hraní je globálně méně přísná než regulace reklamy na další produkty se značnými zdravotními a sociálními riziky, jako jsou např. alkohol a tabákové výrobky. Otázka regulace reklamy je zvláště naléhavá v případě cílení na děti a mladistvé, neboť je zřejmé, že reklama a zprávy v médiích mají silný vliv na rizikové chování dětí a mladistvých, včetně konzumace tabáku a alkoholu (Hastings and Aitken, 1995, Hastings et al., 2005, Villani, 2001).

Provozovatelé hazardu používají k propagaci svých produktů a značek prostředky, jako je reklama v médiích, reklama v místech prodeje, sponzorství sportu, reklamní předměty, zapojení celebrit a reklama na internetu a prostřednictvím mobilních technologií. Při této propagaci je také používána forma a obsah, které cíleně ovlivňují, manipulují a matou děti a dospívající (Monaghan et al., 2008, Derevensky et al., 2007). Zprávy typu „Každý vyhrává“ nebo vzbuzování dojmu těsných proher jsou zvláště pro mladé lidi matoucí a vzbuzují mylné představy o hře a pravděpodobnosti výhry (Kassinove and Schare, 2001). Malé děti považují reklamu na ně cílící především za zábavu a jsou zvláště vnímavé vůči zavádějícím informacím; obvyklé je zobrazování zvířátek, kreslených postaviček nebo celebrit. Typickým příkladem jsou stírací losy – děti je vnímají jako neškodnou zábavu a přes věkový limit pro hazardní hraní si je dokážou opatřit buď samy nebo přes dospělé (Felsher et al., 2004). Na dospívající jsou cílena sdělení s emotivním obsahem, která se dotýkají jejich vzhledu, identity, vztahů nebo sexuality; a přestože si dospívající jsou vědomi, že reklamní sdělení jsou nerealistická, jsou jimi ovlivněni. Regulace reklamy na hazardní hraní, zejména reklamy cílící na děti a mladistvé by proto měla být posílena (Monaghan et al., 2008, Derevensky et al., 2007). V ČR se také objevují některé z popsaných technik, níže jsou uvedeny jejich příklady.

Reklamu na hazardní hry v ČR upravuje loterijní zákon v § 1 odst. 9, podle kterého je propagace, reklama a podpora prodeje nepovolených nebo neoznámených hazardních her zakázána, s odkazem na zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Zákon o regulaci reklamy ve svém úvodním ustanovení v § 2 odst. 1 písm. a) zakazuje reklamu „zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy“. Jiná ustanovení týkající se specificky reklamy hazardních her česká legislativa v současnosti neobsahuje.

Nezákonnost reklamy na hazardní hraní vyplývá z jejího obsahu, proto není za porušení tohoto zákazu podle současné právní úpravy odpovědný šiřitel. V praxi tato skutečnost vede k obtížím při naplňování zákazu reklamy nepovolené hazardní hry.

Orgánem dozoru reklamy na nepovolené hazardní hry jsou podle současné právní úpravy krajské živnostenské úřady, avšak informacemi o povolených hazardních hrách disponuje MF, od kterého si musí krajské živnostenské úřady tyto informace vždy vyžádat. Podle důvodové zprávy k dílčí novele zákona o reklamě – viz kapitola Změny dalších zákonů, str. 16 – obdržely v r. 2013 krajské živnostenské úřady 47 podnětů upozorňujících na reklamu týkající se hazardních her a vykonaly v této oblasti 17 kontrol, vedena byla 3 správní řízení, přičemž nebyla uložena žádná pokuta.

Návrhy na změny dalších zákonů provázející návrh nového zákona o hazardních hrách by měly posílit regulaci reklamy na hazardní hry v oblasti ochrany hráčů včetně dětí a mladistvých. Podrobnosti o v současnosti připravovaných zákonných změnách uvádí kapitola Změny dalších zákonů, str. 16.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist