Technické hry a hazardní hry v kasinu

Od ledna 2014 začalo MF vydávat pravidelný měsíční přehled povolených EHZ a hazardních her v kasinu (v r. 2013 vydalo 4 čtvrtletní přehledy) u těch her a herních zařízení, kde MF vydává povolení k provozování, tj. u všech EHZ mimo VHP v hernách a provozovnách se zvláštním režimem a u všech EHZ a her v kasinech (tzv. živých her). MF nevydává povolení k VHP v hernách a provozovnách se zvláštním režimem, jejichž provozování povolují obce a informace o nich poskytují jednou za rok MF.

Mezi r. 2013 a 2014 ubylo celkem 8,3 % EHZ a her v kasinu, z toho počet zařízení a her povolovaných MF klesl o 5,6 %. Změny počtů povolených zařízení a her se však liší podle jejich typu. Zatímco počet VHP povolených MF stoupl o 20,1 % (tzn. o 691 kusů), všech ostatních zařízení ubylo. Relativně nejvíce ubylo EMR (o 22,1 %) a LLS (o 18,4 %), což představuje celkem 840 zařízení. Ubylo také IVT, v absolutních číslech je to úbytek o 2994 kusů, což představuje 6,2 % celkového počtu. Počet povolených hazardních her v kasinu se snížil o 0,7 % – tabulka 2-3, graf 2-1 a graf 2-2.

tabulka 2-3: Počty povolení k jednotlivým typům EHZ a hazardních her v kasinu v l. 2009–2014, k 31. 12. daného roku*

Typ her

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Změna 2013/2014 (%)

Hry povolované MF

EMR

1 958

1 894

2 297

2 272

1 541

1 201

–22,1

IVT

29 594

46 572

62 926

64 188

48 461

45 467

–6,2

LLS

3

17

3 953

5 696

2 713

2 213

–18,4

Ostatní EHZ podle § 50 odst. 3

821

3 583

3 934

3 106

2 038

1 793

–12,0

Loterie pomocí technických zařízení podle § 2 písm. j)

363

202

171

164

74

64

–13,5

VHP

3 964

4 270

3 973

3 509

3 438

4 129

20,1

Elektronické karetní stoly

0

0

5

19

1

0

–100

Sázkové hry v kasinu

1 083

1 314

2 064

3 571

2 760

2 741

–0,7

Celkem hry povolované MF

37 786

57 852

79 323

82 525

61 026

57 608

5,6

Hry povolované obcemi

VHP

47 912

34 038

24 738

17 908

n. a.

12 131

n. a.

Celkem

85 698

91 890

104 061

100 433

76 025

69 739

8,3

  • z toho celkem EHZ

84 615

90 576

101 997

96 862

73 265

66 998

–8,6

Pozn.: * Údaje o počtu VHP povolovaných obcemi jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu EHZ a her v kasinu jsou k 1. 1. v l. 2009–2012 a k 31. 12. v l. 2013 a 2014.

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-1: Počet EHZ a hazardních her v kasinu v l. 2009–2014

Pozn.: Údaje o počtu VHP povolovaných obcemi jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu EHZ a her v kasinu jsou k 1. 1. v letech 2009–2012 a k 31. 12. v letech 2013 a 2014.

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-2: Změny počtu herních zařízení mezi r. 2013 a 2014, v %

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Technické a kasinové hry povolované MF

V průběhu r. 2014 postupně klesal počet her povolených MF a k 31. 12. 2014 bylo v ČR povoleno 57 608 her v celkem 5964 provozovnách – tabulka 2-4. Průměrný počet EHZ a her v kasinu byl 54,7 na 10 tis. obyvatel.

tabulka 2-4: Počty EHZ a her v kasinu povolených MF v průběhu r. 2014, k 31. 12. 2014

Měsíc 2014

Počet povolených EHZ a živých her

Leden

59 973

Únor

59 263

Březen

58 841

Duben

58 856

Květen

59 415

Červen

58 511

Červenec

58 227

Srpen

57 886

Září

57 370

Říjen

57 453

Listopad

57 135

Prosinec

57 608

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Při přepočtu na 10 tis. obyvatel bylo k 31. 12. 2014 povoleno nejvíce EHZ v Karlovarském (103,0) a Plzeňském kraji (85,2), nejméně naopak v Kraji Vysočina (32,9). Nejvyšší absolutní počet her byl povolen v Praze, celkem 14 % z celkového počtu. Kromě Prahy bylo nejvíce povolených her provozováno v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji (12,6 %, resp. 11,2 % ze všech EHZ) – tabulka 2-5 a graf 2-3.

tabulka 2-5: Počet EHZ a her v kasinu a přepočet na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2014

Kraj

Počet povolených EHZ

Podíl na celku (%)

Počet EHZ na 10 tis. obyvatel

Hl. m. Praha

8 081

14,0

64,2

Středočeský

4 647

8,1

35,3

Jihočeský

2 729

4,7

42,8

Plzeňský

4 898

8,5

85,2

Karlovarský

3 082

5,3

103,0

Ústecký

4 860

8,4

59,0

Liberecký

2 290

4,0

52,2

Královéhradecký

2 271

3,9

41,2

Pardubický

2 183

3,8

42,3

Vysočina

1 679

2,9

32,9

Jihomoravský

6 476

11,2

55,2

Olomoucký

3 976

6,9

62,5

Zlínský

3 203

5,6

54,7

Moravskoslezský

7 233

12,6

59,4

Celkem

57 608

100,0

54,7

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-3: Počet EHZ a her v kasinu v přepočtu na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Při přepočtu na 10 tis. obyvatel v jednotlivých okresech bylo nejvíce her povolovaných MF provozováno v okresech Tachov (207,7), Domažlice (206,2), Znojmo (158,7), Cheb (155,3), Prachatice (110,2) a Teplice (109,8). V těchto okresech bylo povoleno více než 100 her na 10 tis. obyvatel. Naopak okresy s nejnižšími počty her na obyvatele byly Rokycany (5), České Budějovice (11,7), Praha-západ (15,7), Praha-východ (19,6), Blansko (25,1), Žďár nad Sázavou (25,2), Třebíč (27,6) a Benešov (29,2) – graf 2-4, mapa 2-1 a tabulka 9-1, s. 129.

graf 2-4: Okresy s nadprůměrným počtem EHZ a her v kasinu na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

mapa 2-1: Regionální rozložení EHZ a her v kasinu povolovaných MF podle okresů ČR v r. 2014, na 10 tis. obyvatel

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

V okrese Tachov bylo rekordních 84,4 her v kasinu na 10 tis. obyvatel, nadprůměrný byl tento okres i v počtech VLT (73,0) a VHP v kasinech (43,7) na 10 tis. obyvatel. Dalšími okresy s vysokým počtem her v kasinu byly Cheb (19,3), Domažlice (17,9), Znojmo (15,5) a Český Krumlov (10,1). V ostatních okresech se tento údaj pohyboval do hodnoty 7, přičemž průměr za celou ČR byl 2,6  hry v kasinu na 10 tis. obyvatel. Nejvyšší počet VLT na obyvatele byl v okresech Domažlice (95,1 přístroje na 10 tis. obyvatel), Teplice (92,4) a Cheb (83,0) – tabulka 2-6.

tabulka 2-6: Počet VHP, VLT a hazardních her v kasinu na 10 tis. obyvatel ve vybraných okresech, k 31. 12. 2014

Okres

VHP

VLT

Hry v kasinu

Český Krumlov

36,2

44,7

10,1

Domažlice

73,8

95,1

17,9

Cheb

43,1

83,0

19,3

Tachov

43,7

73,0

84,4

Teplice

3,6

92,4

5,5

Znojmo

58,9

65,7

15,5

Průměr ČR

3,9

43,1

2,6

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Herní prostředí technických her povolovaných ministerstvem financí a kasina

Od r. 2011 celkový počet provozoven, v nichž povoluje hazardní hry MF, klesal a v r. 2014 se poprvé od r. 2010 dostal pod hranici 6 tis. provozoven v celé ČR. K 31. 12. 2014 bylo provozováno celkem 5964 heren, kasin a provozoven se zvláštním režimem s povolením hry od MF.

V r. 2014 pokračoval trend snižování počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a nárůstu počtu kasin. Zatímco k 31. 12. 2013 bylo v ČR provozováno 473 kasin, k 31. 12. 2014 to bylo již 566 kasin (resp. 566 adres, na kterých byly povoleny sázkové hry v kasinu). Heren a provozoven se zvláštním režimem bylo ke konci r. 2014 celkem 5398. Zvyšuje se tedy podíl kasin na celkovém počtu provozoven hazardních her – graf 2-5.

graf 2-5: Srovnání počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a kasin v l. 2009–2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Z 566 provozoven s povolenou živou hrou jich 378 (66,8 %) mělo povolení jen na jeden až dva stoly, 5 a více stolů mělo povoleno jen 101 provozoven (17,9 %) – graf 2-6.

graf 2-6: Podíl provozoven s povolením k provozování živé hry podle počtu povolených stolů, v %

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Za kasina byly donedávna považovány všechny provozovny, které disponovaly povolením pro provoz živé hry. Provozovny, které mají povolení pro živou hru, ji ve skutečnosti nemusejí provozovat. Podle MF je kasin, kde se skutečně provozuje živá hra, pouze 214, tedy 38 % ze všech 566 provozoven s povolením pro živé hry. Většina provozoven s povolenými živými hrami v r. 2014 byla tedy v podstatě hernou. Statut kasina má totiž pro provozovatele řadu výhod, jako jsou vyšší sázky, povolování her výhradně ze strany MF a v některých případech možnost vyhnout se regulaci vyplývající z OZV. Na nárůst počtu „falešných kasin“ zareagovalo MF, které v únoru 2015 vydalo metodický pokyn,1 ve kterém jasně stanovilo, že kasinem se provozovna stává až v okamžiku skutečného zahájení provozování živé hry. Provozovatelé „falešných kasin" na to reagují občasným nebo příležitostným provozem živé hry.2

Na počet obyvatel je relativně nejvíce provozoven s hrami povolovanými MF v krajích Karlovarském (9,2), Zlínském (7,6) a Moravskoslezském (6,7), kde je také nejvíce provozoven s povolením hry od MF absolutně (celkem 821 heren a kasin) – graf 2-7.

graf 2-7: Počet provozoven s hrami povolenými MF na 10 tis. obyvatel v krajích, k 31. 12. 2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Celkem v ČR meziročně ubylo 1667 heren (pokles o 23,6 %), zatímco přibylo 93 kasin (nárůst o 19,7 %). Data ukazují, že zatímco ubylo téměř 21 % provozoven, herních zařízení ubylo jen 5,6 %. Z toho vyplývá, že sice ubývá míst, kde lze hrát na EHZ, ale zvyšuje se jejich kapacita. To odpovídá nárůstu počtu kasin, kde bývá vyšší počet EHZ než v menších hernách.

Heren a provozoven se zvláštním režimem ubylo ve všech krajích ČR (především v Ústeckém kraji a v Praze), ve většině krajů však došlo k nárůstu počtu kasin. Počet kasin vzrostl především v Plzeňském kraji, ve kterém přibylo 30 nových kasin, což představuje nárůst o 150 %. Ve Zlínském kraji se dokonce počet kasin téměř ztrojnásobil, ačkoli jde o změnu v řádu jednotek. V Ústeckém kraji se počet kasin zdvojnásobil, přičemž ubylo téměř 36 % heren. Především v tomto kraji tedy pozorujeme obecný trend poklesu počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a naopak nárůstu počtu kasin – tabulka 2-7 a tabulka 2-8.

tabulka 2-7: Počty heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle krajů v l. 2009–2014

Kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hl. m. Praha

505

560

658

680

638

368

Středočeský

447

525

600

579

559

520

Jihočeský

324

359

410

354

333

245

Plzeňský

286

354

412

469

455

323

Karlovarský

239

313

346

338

284

255

Ústecký

550

615

754

793

716

460

Liberecký

268

337

406

366

354

263

Královéhradecký

254

371

425

397

371

306

Pardubický

237

257

301

276

261

222

Vysočina

204

253

302

312

277

210

Jihomoravský

735

908

1 108

1 102

961

713

Olomoucký

375

465

520

489

446

366

Zlínský

411

513

638

612

530

430

Moravskoslezský

760

1 033

1 144

1 089

880

717

Celkem ČR

5 595

6 863

8 024

7 856

7 065

5 398

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

tabulka 2-8: Počty kasin podle krajů v l. 2009–2014

Kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hl. m. Praha

66

91

148

195

160

144

Středočeský

14

15

21

32

31

34

Jihočeský

7

11

11

16

15

11

Plzeňský

20

19

25

28

20

50

Karlovarský

17

15

21

21

23

21

Ústecký

18

14

22

25

29

57

Liberecký

8

7

11

14

13

20

Královéhradecký

4

5

6

12

12

9

Pardubický

4

3

3

7

8

12

Vysočina

1

2

5

4

3

1

Jihomoravský

20

17

28

34

41

61

Olomoucký

8

7

7

9

14

24

Zlínský

2

2

4

3

6

16

Moravskoslezský

13

13

28

42

98

104

Celkem ČR

202

221

340

442

473

566

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

V geografickém rozložení podle okresů byl nejvyšší počet provozoven hazardních her na 10 tis. obyvatel k 31. 12. 2014 v okresech Cheb (12,0), Břeclav (11,5), Tachov (11,3) a Hodonín (10,0). V Praze se nacházelo 8,6 % všech provozoven, ale při přepočtu na 10 tis. obyvatel to je jen 4,1 provozovny. Brno vykazuje 5,1 a Ostrava 8,8 provozovny na 10 tis. obyvatel. Průměrný počet provozoven hazardních her na 10 tis. obyvatel v ČR je 5,7 – graf 2-9, mapa 2-2, mapa 2-3 a tabulka 9-2, str. 131.

Oblasti s vyšším počtem kasin jsou obdobné; nejvyšší relativní počet kasin byl v okrese Ostrava-město (20,9 kasina na 100 tis. obyvatel). Dalšími okresy, ve kterých se nachází v přepočtu více než 1 kasino na 100 tis. obyvatel, jsou Teplice (18,6), Ústí nad Labem (15,1), Cheb (14,1), Plzeň (11,6), Domažlice (11,5), Znojmo (11,5) a Praha (11,3), která však má nejvyšší absolutní počet 144 kasin. Kasina v Praze tvoří 25,4 % všech českých kasin, na druhém místě je Ostrava (nachází se tam 12,1 % českých kasin). Podíl kasin na všech provozovnách s EHZ je nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (30,5 %), v Praze (27,8 %) a okresech Ostrava-město (23,7 %) a Teplice (19,4 %) – mapa 2-4.

Kasina provozující živou hru se nacházela především ve velkých městech a v příhraničních obcích, jako jsou Chvalovice-Hatě, Rozvadov, Česká Kubice – Folmava. V těchto obcích se nacházejí velká kasina s několika stovkami zařízení. Např. v Chvalovicích-Hatích se v pěti kasinech provozuje 970 herních zařízení, v České Kubici – Folmavě se ve čtyřech kasinech provozuje celkem 720 zařízení.

Z dat Asociace kasin vyplývá, že více než 88 % návštěvníků 58 kasin, která členové Asociace provozují, jsou cizinci.3 Ačkoli návštěvnost těchto kasin stoupla mezi roky 2013 a 2014 o 15 %, podíl hráčů z Německa se pohybuje stabilně okolo 25 % a podíl hráčů z Rakouska kolem 40 %. Ostatních cizinců bylo cca 23 %. Češi tedy tvoří jen kolem 12 % hráčů v kasinech ve městech nad 50 tis. obyvatel a v příhraničí. V těchto kasinech je průměrně 8 stolů živé hry – graf 2-8.

graf 2-8: Počet a podíl návštěv kasin v l. 2013 a 2014 podle národnosti návštěvníků

Zdroj: Asociace kasin (2015)

Gregorová (2014) provedla několik pozorování v kasinech a hernách v Chebu, a to jak v centru, tak u hranic s Německem. Sledovala především národnost návštěvníků provozoven a snažila se odhadnout jejich socioekonomický status. V kasinech tvořili Češi jen necelých 20 % návštěvníků, převažovali Němci (40 %), dále Vietnamci (30 %), zbytek návštěvníků tvořily osoby s jinou národností, převážně ukrajinskou. V hernách tvořili nejvyšší podíl Češi a Vietnamci, Němci tvořili přibližně 20 %. Herny navštěvovali lidé s nižším socioekonomickým statutem v porovnání s návštěvníky kasin. Tyto údaje potvrdila i obsluha provozoven. Z rozhovorů s německými hráči vyplynulo, že přijíždějí do ČR většinou jen na jeden den. Výhodou pro ně byla anonymita, vyšší sázky a nabídka alkoholu v kasinech (v některých bavorských provozovnách hazardních her je alkohol zakázán). Autorka shrnuje, že zatímco hazardní hraní v kasinech je součástí cestovního ruchu a má podobné benefity, provozování heren představuje ve městě Cheb negativní jev a snaha o jejich uzavření je odůvodnitelná.

tabulka 2-9: Počet provozoven s hrami povolovanými MF v l. 2013 a 2014 podle krajů

Kraj

Počet heren

 

Počet kasin

 

Celkem

2013

2014

Meziroční změna (%)

 

2013

2014

Meziroční změna (%)

 

2013

2014

Meziroční změna (%)

Podíl na celku 2014

Na 10 tis. obyvatel 2014

Hl. m. Praha

638

368

–42,3

 

160

144

–11,1

 

798

510

–36,1

8,6 %

4,1

Středočeský

559

520

–7,0

 

31

34

9,7

 

590

554

–6,1

9,3 %

4,2

Jihočeský

333

245

–26,4

 

15

11

–26,7

 

348

256

–26,4

4,3 %

4,0

Plzeňský

455

323

–29,0

 

20

50

150,0

 

475

373

–21,5

6,3 %

6,5

Karlovarský

284

255

–10,2

 

23

21

–8,7

 

307

276

–10,1

4,6 %

9,2

Ústecký

716

460

–35,8

 

29

57

96,6

 

745

517

–30,6

8,7 %

6,3

Liberecký

354

263

–25,7

 

13

20

53,8

 

367

282

–23,2

4,7 %

6,4

Královéhradecký

371

306

–17,5

 

12

9

–25,0

 

383

315

–17,8

5,3 %

5,7

Pardubický

261

222

–14,9

 

8

12

50,0

 

269

234

–13,0

3,9 %

4,5

Vysočina

277

210

–24,2

 

3

1

–66,7

 

280

211

–24,6

3,5 %

4,1

Jihomoravský

961

713

–25,8

 

41

61

48,8

 

1002

773

–22,9

13,0 %

6,6

Olomoucký

446

366

–17,9

 

14

24

71,4

 

460

390

–15,2

6,5 %

6,1

Zlínský

530

430

–18,9

 

6

16

166,7

 

536

446

–16,8

7,5 %

7,6

Moravskoslezský

880

717

–18,5

 

98

104

6,1

 

978

821

–16,1

13,8 %

6,7

Celkem

7 065

5 398

23,6

 

473

566

19,7

 

7 538

5 958

21,0

100,0 %

5,7

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-9: Okresy s nadprůměrným počtem provozoven hazardních her povolovaných MF na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

mapa 2-2: Regionální rozložení provozoven s hrami povolovanými MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

mapa 2-3: Regionální rozložení heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

mapa 2-4: Regionální rozložení kasin podle okresů, na 100 tis. obyvatel

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

VHP povolované obcemi

Na konci r. 2014 bylo v ČR registrováno 12 131 VHP povolovaných obcemi, což odpovídá počtu 11,5 přístroje na 10 tis. obyvatel. V r. 2014 pokračoval trend poklesu počtu VHP povolovaných obcemi, jejich počet poklesl oproti r. 2012 o 32 % – tabulka 2-3. Přehled počtu VHP v krajích podává tabulka 2-10. Nejvíce VHP se nachází ve Středočeském kraji – 2503 kusů (20,6 % z celkového počtu VHP povolovaných obcemi v ČR) a 1511 kusů v Ústeckém kraji (12,5 %). Nejvyšší relativní počet VHP je v Libereckém kraji (23 přístrojů na 10 tis. obyvatel) a Středočeský kraj (19). Regionální distribuce VHP povolovaných obcemi se významně liší od regionální distribuce her povolovaných MF – tabulka 2-5.

tabulka 2-10: Počet VHP povolovaných obcemi podle krajů, k 31. 12. 2014

Kraj

Počet VHP

Podíl (%)

Počet VHP na 10 tis. obyvatel

Hl. m. Praha

935

7,7

7,4

Středočeský

2 503

20,6

19,0

Jihočeský

762

6,3

12,0

Plzeňský

788

6,5

13,7

Karlovarský

402

3,3

13,4

Ústecký

1 511

12,5

18,3

Liberecký

1 007

8,3

23,0

Královéhradecký

745

6,1

13,5

Pardubický

352

2,9

6,8

Vysočina

441

3,6

8,7

Jihomoravský

718

5,9

6,1

Olomoucký

413

3,4

6,5

Zlínský

490

4,0

8,3

Moravskoslezský

1 064

8,8

8,7

Celkem

12 131

100,0

11,5

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Počet VHP v jednotlivých okresech ukazuje mapa 2-5, graf 2-10 a tabulka 9-3, str. 133. Nejvyšší počet VHP na 10 tis. obyvatel byl v r. 2014 v okresech Česká Lípa (32,9), Teplice (27,5), Mělník (26,8) a Trutnov (24). Naopak nejméně jich bylo v okresech Ústí nad Orlicí (1,9 VHP na 10 tis. obyvatel), Frýdek-Místek (2,6) a Brno-město (2,9).

mapa 2-5: Regionální rozložení VHP povolovaných obcemi v okresech ČR v r. 2014, na 10 tis. obyvatel

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

graf 2-10: Okresy s nadprůměrným počtem VHP povolovaných obcemi na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS

Okresy s nadprůměrnými počty EHZ na obyvatele se lišily podle toho, kdo jejich provoz povoloval. Například v okresech Teplice, Liberec, Ostrava a Plzeň byl počet VHP povolovaných obcemi i EHZ povolovaných MF relativně na počet obyvatel nadprůměrný. Obecně lze však říci, že EHZ povolovaná MF byla dostupnější především v příhraničních okresech, zatímco VHP povolované obcemi se relativně více nacházely spíše v okresech nesousedících s okolními státy – graf 2-4 a graf 2-10.

Počet provozoven se zvláštním režimem, kde jsou v provozu pouze VHP povolované obcemi, není sledován. Jejich počet byl v l. 2013–2014 odhadnut na 2–3 tis. – blíže viz SZH.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist