Kvalitativní studie mezi problémovými hráči

V r. 2014 byl v rámci diplomové práce proveden kvalitativní výzkum na souboru 11 problémových hráčů (z toho 2 ženy) ve věku 19–65 let zkoumající transformaci vztahů mezi problémovými hráči v průběhu jejich hráčské kariéry a jejich blízkými (Ostrovský, 2014). U 6 hráčů byly dominantní hazardní hrou EHZ, u 4 hráčů kurzové sázky, pro 1 respondenta byly hlavní hráčskou aktivitou hazardní hry v kasinu. Převážná část respondentů v průběhu hráčské kariéry vztahy buď postrádala, ve vztazích nebyla spokojena, nebo emoční rozměr vztahů s blízkými nebyl výrazný. Řada hráčů však měla na udržení vztahů s blízkými materiální zájem, většinou v důsledku finanční náročnosti hraní. Tento materiální zájem v průběhu kariéry rostl a znesnadňoval případné přerušení či ukončení nevyhovujícího vztahu. Vztahy s blízkými představovaly pro hráče zázemí (možnost bezplatného stravování, přespání či úkrytu před věřiteli) i zdroj financí na hru. Změnu doznaly především ty vztahy s blízkými, kde nebyla silná ekonomická či citová vazba. V těch případech byla pozornost hráče přesměrována k hazardnímu hraní a hráč omezil kontakty s blízkými. Pokud byl emoční zájem o vztah vysoký v úvodu hráčské kariéry, jevil se v jejím průběhu jako poměrně stabilní. Všechny vztahy s blízkými, jimž bylo problémové hazardní hraní odhaleno, byly však nevratně proměněny. Ani jeden z respondentů nebyl vůči blízkým zcela otevřený a většina z nich hazardní hraní urputně tajila, v důsledku čehož se omezila komunikace s blízkými. Vzniklá bariéra pomáhala hráči při případné žádosti o finanční podporu, ale rovněž bránila řešení problému a pomoci ze strany blízkých. Blízcí nedokázali adekvátně interpretovat příznaky problémové hraní. Pokud bylo problémové hraní odhaleno, reakce blízkých se vyznačovala nepochopením problému. Část respondentů neměla informace, které by jim pomohly identifikovat jejich situaci jako problémové hráčství a požádat o odbornou pomoc.

Vztahové problémy problémových hráčů zkoumala ve své bakalářské práci (Palečková, 2014). Soubor se skládal z 8 respondentů (6 mužů, 2 ženy) ve věku 23–35 let rekrutovaných technikou sněhové koule. Problémové hráčství bylo verifikováno dotazníkem Gamblers Anonymous GA-20 (Kuley and Jacobs, 1988). Sběr dat proběhl za pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Interpersonální vztahy byly měřeny nástrojem ICL (Kožený and Ganický, 1976). Respondenti se hodnotili jako egocentričtí, agresivní, podezřívaví, málo odpovědní, přiměřeně dominantní. Byli si negativních znaků svého chování vědomi a rádi by tento stav změnili. Všichni respondenti shodně vyhodnotili vliv hazardního hraní na své interpersonální chování jako negativní.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist