Klienti dluhových poraden v souvislosti s hraním hazardních her

V r. 2014 analyzovalo NMS data 20 poraden Asociace občanských poraden (AOP) zapojených do projektu Dluhové poradenství.1 Do systému evidence klientů je od r. 2013 zařazena položka týkající se příčin zadluženosti klientů a od r. 2014 také položka zjišťující, zda klient poradny je sám dlužník, nebo osoba blízká. Z celkového počtu 7669 řešených případů v r. 2014 byly jako nejčastější příčina zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve čtvrtině případů (1871). Druhá nejčastější příčina (887) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod.; následovala změna životní situace v důsledku rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (547). Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 114 případů. Hraní hazardních her (sázení, automaty, kasino, internetové sázky apod.) jako příčinu či jednu z příčin zadlužení uvedlo 50 klientů, tj. cca 1 % z celkového počtu případů, 38 (77 %) z nich byli hráči, 12 (23 %) osoby blízké. Muži a ženy byli ve skupině klientů, kteří uvedli jako příčinu či jednu z příčin zadlužení hraní hazardních her, zastoupeni rovnoměrně, nejčastěji ve věkové kategorii 40–50 let a 20–30 let. Nejčastěji spadali do kategorie s příjmem nižším než 13 200 Kč. Ve většině případů přesahovala celková výše jejich dluhů 500 tis. Kč, výše dluhu po splatnosti dosahovala průměrně 545 tis. Kč (max. 1,8 mil. Kč). Počet jejich věřitelů se pohybovalo od 1 do 8 a patřili mezi ně především nebankovní poskytovatelé finančních služeb a banky. Podíl osob mezi klienty občanských poraden, jejichž zadluženost souvisela s problémovým hraním, je velmi pravděpodobně značně podhodnocen vzhledem k obavám ze stigmatizace. V r. 2013 byl podíl osob, které přiznaly problémové hráčství jako příčinu finančních problémů, podobně nízký – blíže viz SZH.

Nestátní nezisková organizace RUBIKON Centrum2, která působí v oblasti prevence kriminality a sociální reintegrace lidí s kriminální minulostí, poskytla v Praze a v Ústí nad Labem v r. 2014 dluhové poradenství 544 klientům. U cca 20 klientů byla zřejmá souvislost mezi hazardním hraním a zadlužením – uváděli ji buď jako hlavní, nebo jako jednu z příčin svého zadlužení. Ve většině případů šlo o muže, v polovině případů o nezaměstnané a do poradny přišli většinou kvůli exekučnímu vymáhání splátek, méně často již ve fázi soudního řešení. Výše dluhů se pohybovala většinou v rozpětí 100–500 tis. Kč, věřitelé byli z bankovního a nebankovního sektoru. Většina klientů byla předlužená, avšak pouze část z nich měla dostatečný příjem v porovnání s výší jejich dluhů, aby mohli podat návrh na oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Souvislost problémového hráčství s pácháním trestné činnosti uvedlo 80 % klientů, motivem bylo získání finančních prostředků na hazardní hraní. Klienti zároveň uváděli problémové hráčství a/nebo jeho nedostatečnou léčbu jako příčinu recidivy trestné činnosti (majetkové či hospodářské).

Problémoví hráči, kteří jsou klienty RUBIKON Centra, vykazují následující společné charakteristiky:

  • dlouhodobý charakter zadlužení, které trvá nejčastěji 2–5 let před kontaktem s centrem,

  • cca 50 % prošlo některou formou léčby závislosti, u části šlo o soudně nařízenou léčbu,

  • ve většině případů má klient problém s uplatněním na trhu práce, jejich potíže na trhu práce souvisí především s celkovým sociálně-ekonomickým propadem, někteří z nich měli v minulosti dobře placené zaměstnání,

  • oslabené nebo žádné sociální vazby, vážné vztahové problémy i v nejužší rodině,

  • u nejméně 70 % klientů je patrné, že jejich hráčská minulost se kryje s obdobím, kdy páchali trestnou činnost.

Zobecnění údajů poskytnutých RUBIKON Centrem je obtížné vzhledem k tomu, že jeho klienty jsou osoby v konfliktu se zákonem, tudíž velmi specifická populační skupina.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist