Úvod

 

Základní zákonný rámec pro provozování hazardních her v ČR poskytuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loterijní zákon). Jeho základním principem je zákaz provozování hazardních her s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Výčet her v § 2 není úplný ani systematický, neboť byl postupně doplňován v reakci na vývoj nabídky hazardních her, a podle ustanovení § 50 odst. 3 zákon umožňuje povolovat i jiné hry. Podle tohoto obecného ustanovení jsou dosud povolovány i videoloterijní terminály (VLT) a další centrálně řízené technické hry, zatímco výherní hrací přístroje (VHP) jsou povolovány podle samostatného ustanovení. Tyto tzv. technické hry jsou v této zprávě souhrnně označovány jako elektronická herní zařízení (EHZ).1

Pro hru na EHZ definuje loterijní zákon tři základní typy herních prostředí - provozovny se zvláštním režimem (restaurace, hospody, bary apod.) s max. počtem 6 ks EHZ, dále herny a kasina, kam je zakázán vstup osobám mladším 18 let. Zákonem stanovená max. výše sázek a proher na VHP je nejnižší v provozovnách se zvláštním režimem, vyšší v hernách a ještě vyšší v kasinech, u VLT předpisy mezi herními prostředími nerozlišují.2, 3 Dalšími místy, kde se v ČR lze účastnit hazardních her, jsou prodejní místa losů a sběrná místa sázenek (typicky sázkové kanceláře, ale i další místa jako pošty, trafiky, čerpací stanice apod.). Specifickými místy jsou tzv. sport bary zaměřené na sportovní sázení, kde se mohou nacházet i on-line terminály, jejichž prostřednictvím lze provozovat i tzv. live kurzové sázky, nebo EHZ. Hazardní hraní on-line lze provozovat v podstatě odkudkoli.

Podle stávající právní úpravy mohou být provozovateli hazardních her pouze český stát nebo právnické osoby se sídlem na území ČR, vlastněné subjekty bez zahraniční majetkové účasti (s výjimkou provozovatelů kasin, kde zákon povoluje zahraniční majetkovou účast). Tato podmínka je podle názoru Evropské komise (EK) v rozporu s právem Evropské unie (EU), resp. se základními zásadami volného pohybu služeb, volného pohybu kapitálu a svobody usazování podle článků 56, 63 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Regulačním orgánem v oblasti hazardních her je podle loterijního zákona Ministerstvo financí ČR (MF), konkrétně odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Povolení k provozování většiny hazardních her vydává MF. Jde především o loterie, kurzové sázky (jak v sázkových kancelářích, tak na internetu), centrálně řízená EHZ a VHP v kasinech, obce povolují VHP v hernách a v provozovnách se zvláštním režimem. Krajům (resp. krajským úřadům) v oblasti hazardních her nepříslušejí téměř žádné pravomoci. Na obecní úrovni je provozování hazardních her regulováno prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV), na jejich základě obce mohou časově i místně omezit provozování některých typů hazardních her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona. Do r. 2011 měly obce v loterijním zákoně explicitně stanoveno právo regulovat pouze VHP, nicméně některé obce regulovaly i jiná EHZ, především VLT již před r. 2011. To bylo důvodem řady soudních sporů obcí se státem. V r. 2011 obcím pravomoc regulovat všechny typy EHZ potvrdilo několik judikátů Ústavního soudu. To vedlo k nutnosti odebírat ve správních řízeních povolení k provozování tisíců EHZ ze strany MF v obcích, kde se jejich provozování dostalo do rozporu s platnou OZV. Vzhledem ke značnému objemu správních řízení (povoluje se každý jednotlivý přístroj) však v řadě obcí omezujících provozování EHZ tento rozpor existoval do začátku r. 2015. Tento principiální nesoulad, kdy se povolení MF může snadno dostat do rozporu s nově vydanou či novelizovanou OZV, přetrvává v loterijním zákoně dodnes a z toho vyplývající nestabilita podnikatelského prostředí je předmětem kritiky provozovatelů. Např. vlastník holdingu Synot chystá z důvodu zmařených investic do EHZ, povolení k jejichž provozování byla MF zrušena před původně stanovenou dobou, podání žaloby proti ČR, ve které bude požadovat odškodné v řádu stovek milionů Kč.4

Do 1. 1. 2012 byly příjmy provozovatelů z hazardních her osvobozeny od daně z příjmu. Namísto toho byli provozovatelé povinni odvádět tzv. odvody na veřejně prospěšné účely ve výši 6–20 % z příjmů ze hry (progresivně podle jejich objemu) na sociální, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel (VPÚ) bez bližší specifikace příjemce. Od 1. 1. 2012 byly novelou loterijního zákona zrušeny odvody na VPÚ a zavedeno zdanění hazardních her formou odvodu ve výši 20 % z příjmů ze hry, u EHZ navíc 55 Kč za každý den, kdy je přístroj povolen - blíže viz kapitolu Zdanění hazardních her, str. 7.

Zatímco nabídka on-line hazardního hraní ze strany zahraničních subjektů se v českém prostředí objevila v r. 2003 (Salinková, 2015), první povolení k provozování internetové kurzové sázky domácímu provozovateli bylo v ČR uděleno v prosinci 20085 a on-line hazardní hraní bylo zakotveno do loterijního zákona jeho novelou až v r. 2011 (povolení jsou však udělována stále podle obecného ustanovení § 50 odst. 3). V současnosti je on-line hazard nejrychleji se rozvíjejícím segmentem trhu s hazardními hrami a míra participace na hazardním hraní on-line roste. Povolovanými typy on-line her v ČR jsou kurzové sázky, včetně live sázek, a karetní hry typu poker. On-line hry typu EHZ nebo kasinových her nejsou v ČR povolovány. Provozovatelé hazardních her na internetu musí mít sídlo na území ČR a sázející musí být registrováni v kamenné pobočce provozovatele (§ 4 odst. 4 a 5 loterijního zákona). Technický standard MF k jejich provozování z r. 2012 mj. stanoví, že servery provozovatele musí být umístěny na území ČR.6 Stanoví rovněž požadavky na některá opatření zabraňující rozvoji problémů spojených s hazardním hraním (tyto preventivní zásady jsou označovány jako „zodpovědné hraní"), jako jsou možnosti hráče nastavit si finanční limit, možnost sebeomezení a sebevyloučení,7 zveřejnění varování, že účast na hře může být škodlivá, přístupný a viditelný ukazatel času ve hře, možnost samotestování na problémové hráčství nebo uvedení kontaktů na pomáhající organizace.

S ohledem na řadu nedostatků stávající úpravy loterijního zákona uložila vláda MF svým usnesením č. 173 ze dne 13. března 2013 připravit návrh nového zákona o provozování hazardních her. Nová zákonná úprava připravovaná MF od r. 2014 by měla především otevřít trh v ČR pro provozovatele ze zemí Evropského hospodářského prostoru, zavést moderní kategorizaci hazardních her, nastavit komplexní právní a technický rámec pro jejich provozování prostřednictvím moderních komunikačních technologií, zejména internetu (včetně jejich zdanění), a nastavit opatření ke snížení rizika rozvoje problémového a patologického hráčství. Současně se má změnit systém a míra zdanění hazardního hraní.

Legislativní změny, jejichž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016 (případně od r. 2017, pokud se příprava legislativních změn zdrží), představují:

  • zákon o hazardních hrách,

  • zákon o dani z hazardních her a

  • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

S oblastí hazardního hraní však souvisí další legislativní inciativy, které mají upravit zákonnou regulaci související s hazardním hraním ještě před přijetím výše uvedených komplexních změn, a to i z toho důvodu, že MF avizuje zpoždění v přípravě návrhu zákona o hazardních hrách.8 K těmto paralelním změnám patří návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a poslanecká novela loterijního zákona předložená koncem března 2015.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist